Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Full fart i bygget av Marieholmsförbindelsen

För snart ett år sedan togs första spadtaget för Marieholmsförbindelsen och nu är arbetet i full gång. När bron och tunneln står klar har Göteborg två nya viktiga förbindelser som passerar över älven och minskar sårbarheten i ett hårt ansatt trafiksystem.

Det pålas, rivs, saneras och förstärks när arbetet med såväl bro som tunnel över Göta älv med tillhörande vägar kommit i gång vid Marieholm.

Projekten ingår tillsammans med Partihallsförbindelsen – i folkmun kallad Röde orm – i Marieholmsförbindelsen, vars syfte är att minska sårbarheten i trafiksystemet och köerna för väg- och järnvägstransporterna över älven.

Kapaciteten för trafiken i Tingstadstunneln, som byggdes på 1960-talet, har nått taket. Belastningen på Marieholmsbron, där tågtrafiken till Göteborgs hamn och Bohusbanan passerar räcker inte längre till. 
– Älven delar staden och alla transporter måste passera älven. Nuvarande förbindelser räcker inte längre till och kommer att göra det ännu mindre i framtiden i takt med att staden växer, säger Åke Eriksson, projektchef för Marieholmsförbindelsen. Men nu ska sårbarheten minska och kapaciteten öka för förbindelserna över älven.

Marieholmstunneln, som är en del av Västsvenska paketet, är en knappt 500 meter lång biltunnel under Göta älv som kommer att binda samman E6 med E45 och E20 på var sin sida om älven. Resande på E20 från Alingsås som ska över till Hisingen eller E6 mot Uddevalla väljer i framtiden Partihallsförbindelsen och Marieholmstunneln. Likaså kan bilister som kommer norrifrån på E45 välja den nya tunneln istället för Tingstadstunneln om de ska vidare mot Hisingen.

Tunneln får tre körfält i vardera riktning och ska avlasta Tingstadstunneln med nästan 40 000 fordon per dygn.
– Marieholmstunneln minskar också sårbarheten vid en olycka eller när reparationer och underhåll behöver göras. Tingstadstunneln står på grund av sin ålder inför omfattande underhåll som kommer att underlättas när Marieholmstunneln står klar, påpekar Åke Eriksson.

Tunneln ska byggas enligt så kallad sänktunnelteknik. Först muddras ett stort dike på älvens botten. I diket sänks sedan delar av tunneln, i mer eller mindre färdiga element, ned och sammanfogas. Därefter fylls utrymmet över de hopfogade delarna ut. Själva tillverkningen av tunneldelarna kan ske mer eller mindre på plats. Just nu pågår upphandling av entreprenör och exakt vilken typ av byggteknik som kommer att användas bestäms utifrån vilket alternativ som tar hem upphandlingen.
– Vi har erfarenhet av sänktunnlar och följer några pågående byggen på nära håll. Det är en teknik vi känner oss trygga med, säger Åke Eriksson.

Ambitionen är att upphandlingen ska bli klar i sommar och att bygget av själva tunneln ska kunna ta fart samtidigt. År 2020 öppnar Marieholmstunneln för trafik och kostnaden beräknas till 3,5 miljarder i 2009 års prisnivå. Då har den nya järnvägsbron, som byggs strax intill nuvarande järnvägsbro över älven, stått klar i fyra år. Den nya bron, Södra Marieholmsbron, ger mer än en fördubblad kapacitet för järnvägen över älven, från dagens 120 tåg per dygn till att det kan gå 285 tåg på dubbelspår.

Järnvägen Hamnbanan som går över bron är en viktig länk för industrin och ansluter till Göteborgs hamn, som är Nordens största. Stopp och förseningar på den viktiga järnvägslänken kostar samhället stora belopp och för att öka kapaciteten ska Hamnbanan byggas ut till dubbelspår.

Den nya bron byggs 73 meter söder om nuvarande bro och får förutom järnvägsspår gång- och cykelbanor. På så sätt förbättras gång- och cykelförbindelserna mellan Hisingen och bland annat Gamlestadstorget, där en knutpunkt för kollektivtrafik med ett nytt resecentrum byggs.

Just nu pågår arbetet med rivning av fastigheter, marksanering och markförstärkning på båda sidor om älven. Bygget är i gång sedan maj 2013 och bron beräknas färdig år 2016, ett år tidigare än ursprungligen planerat.
Nya Södra Marieholmsbron ingår inte i det Västsvenska paketet utan finansieras av staten, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, AB Volvo, Göteborgs Hamn samt med bidrag från EU.

Arbetet med bron, tunneln och anslutning till Partihallsförbindelsen kommer att innebära en hel del omläggningar av trafiken vid Marieholm de kommande åren.
Redan den 5 juni öppnas den nya Walckesbron, som är en ny förbindelse till och från partihallarna, för trafik och då flyttas trafiken från Kodammsbron dit. Den 9 juni stängs Waterloogatan samt av- och påfarter mot E 45 norrut av.

Marieholmsgatan kommer att vara avstängd för trafik 2015–2019. Under tiden byggs också ett helt nytt cykelstråk för att underlätta för cyklister.
– Vi arbetar hårt för att trafikomläggningarna ska fungera så bra som möjligt för trafikanterna och att trafiken kan flyta på, säger Åke Eriksson.
Läs mer om projekten och trafikomläggningar

 

Arbetet med tunneln och bron i Marieholmsförbindelsen pågår nu marksanering och markförstärkning på båda sidor om Göta älv.
I arbetet med tunneln och bron i Marieholmsförbindelsen pågår nu marksanering och markförstärkning på båda sidor om Göta älv.

 

Nedfarterna från Partihallsförbindelsen
Här syns nedfarterna från Partihallsförbindelsen som kommer att ansluta till Marieholmstunneln.

 

Walckesbron, som är en ny förbindelse till och från partihallarna öppnar för trafik i juni.
Walckesbron, som är en ny förbindelse till och från partihallarna öppnar för trafik i juni.