Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förslag på mätetal för uppföljning och styrning av Trafikverkets operativa utbildningsinsatser

En studie över Trafikverkets verksamhetsområdet Trafiks utbildningsprocesser.

Författare: Janina Swahn och Frida Strömberg 
Handledare: Christiane Schmidt, Linköpings universitet
Examinator: Tatiana Polishchuk, Linköpings universitet
Examensarbetet i sin helhet: Förslag på mätetal för uppföljning och styrning av Trafikverkets operativa utbildningsinsatser (pdf, 2,7 MB)

Sammanfattning

Arbetet utforskar logistikens tillämpning inom Trafikverkets verksamhetsområde Trafiksoperativa utbildningsinsatser. Totalt har utbildningar för sex olika befattningar studerats med det gemensamma syftet att komma fram till hur dessa kan följas upp med hjälp av mätetal. Det logistiska synsättet kombinerar ett kundorienterat fokus med teori om störningsfria flöden genom att ta hänsyn till helheten. Allt detta med det övergripande syftet att uppnå hög måluppfyllelse till en så låg kostnad som möjligt.

De operativa utbildningsinsatserna genomförs runtom i hela landet och har i dagsläget ingen uppföljning av vare sig kostnader, tidsåtgång eller upplevd nöjdhet (sett till elevernas perspektiv). Det finns med andra ord stor potential till förbättringsmöjligheter.

Arbetet har genomförts genom att i ett första steg kartlägga nuvarande utbildningar för att skapa förståelse för dess utformning och för att ges ett helhetsperspektiv. Kartläggningarna har genomförts genom att intervjua såväl operativ som taktisk och strategisk personal. Under arbetets gång, och i samband med intervjuerna, har det framkommit en del utmaningar som kan relateras till utbildningsprocesserna vilka presenteras och följs upp genom att ge förslag på förändringsåtgärder.

En approximativ kostnadsallokering för en av de studerade befattningarna har även
genomförts med hjälp av dess tillhörande kartläggning (i egenskap av tillfällen för resor, hotellövernattning etcetera). Detta i syfte att ge viss insikt i vad kostnaden kan tänkas landa på för den studerade utbildningen. Detta är inte minst av intresse då det är en utbildning som det sker avhopp från vilket genererar en form av bristkostnad.

Slutligen avslutas arbetet med en sammanställning av de förslag på mätetal som ges för uppföljning av de studerade utbildningarna. Förslagen grundas i såväl information som inhämtats om utbildningarna som i teori om mätetal relaterat till det så kallade
processperspektivet (som står för ett kundorienterat fokus) och till viss del även det finansiella perspektivet.