Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Markåtkomst vid sidan av befintlig väg

Isabell Nerman har gjort ett examensarbete om siktröjning vid sidan av befintlig väg.

Titel: Markåtkomst vid sidan av befintlig väg
Författare: Isabell Nerman
Handledare på Trafikverket: Märit Walfridsson

Lantmäteriteknik
Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning

Sammanfattning
Siktröjning är en viltolycksförebyggande åtgärd som används för att skapa bättre siktförhållanden för trafikanter och djur genom att gallra träd och röja sly längs vägkanten. Förutom ökad sikt medför även åtgärden att vägen torkar upp snabbare eftersom att solstrålarna når vägen bättre när skymmande träd avlägsnas. En siktröjning kan utformas som en total avverkning eller en utglesning av skogen i vägkanten och bedöms minska risken för viltolyckor med ca 23%.

Riksväg 25 går mellan Kalmar och Halmstad och mellan orterna Eriksmåla och Lessebo i Kalmar och Kronobergs län har väg 25 en standard som inte betraktas vara god i förhållande till trafikeringen som råder på vägen. I framtiden förväntas därför vägsträckan breddas och byggas om till en mötesseparerad väg. Eftersom detta beräknas ske längre fram i tiden spekuleras det kring om en tillfällig säkerhetshöjande åtgärd kan genomföras fram till ombyggnationen.

Syftet med denna studie var att utreda om och hur en siktröjning hade kunnat genomföras på den här sträckan samtidigt som det skulle göras en avvägning mellan andra viltolycksförebyggande alternativ som främst inriktades på viltstängsel. I undersökningen skulle det utredas vilka förutsättningar som råder och hänsyn till ekonomiska och tidsmässiga perspektiv skulle tas. En relevant aspekt var hur markåtkomst kunde erhållas för att gallra träd och röja sly längs vägen.

I studien användes juridisk metod, analys av litteratur samt semi-strukturerade intervjuer där ett flertal sakkunniga som besitter god kunskap beträffande viltolycksförebyggande åtgärder och förutsättningarna som råder på vägsträckan deltog. Utöver det intervjuades även sakkunniga inom markåtkomst, viltfrågor, fastighetsvärdering och skogliga åtgärder.

Resultatet visar att markåtkomst för siktröjning kan erhållas med både nyttjanderätt enligt jordabalken och vägrätt enligt väglagen, men att markåtkomst mest sannolikt behöver ske genom frivilliga överenskommelser. Siktröjning kan utformas som en successiv utglesning och stamkvistning av skogen längs vägen där en total avverkning sker cirka tio meter ifrån vägkanten och en gallring sker ytterligare tio meter in. Denna utformning skapar ett mindre omfattande underhåll och mildrar konsekvenserna av singelolyckor. Det går inte med säkerhet går att fastställa vilken viltolycksförebyggande åtgärd som är mest fördelaktig på den här vägsträckan utan för det krävs mer omfattande utredningar.

Markåtkomst vid sidan av befintlig väg (pdf-fil, 1,8 MB)