Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Polycykliska aromatiska kolväten vid vägtekniska undersökningar

En utredning av befintlig PAH-problematik, ett underlag för val av undersökningsstrategi.

Författare: Flamur Rexhepi och Louise Samuelssn
Handledare: Per Viktorsson, Trafikverket.
Examensarbetet i sin helhet: Polycykliska aromatiska kolväten vid vägtekniska undersökningar (pdf, 941 kB)

Sammanfattning

På uppdrag från Trafikverket har en utredning om PAH-detektering inom vägteknik genomförts för att kunna ge förslag på hur de bör utforma ett kommande undersökningsprogram.

Polycykliska aromatiska kolväten, PAH, är en grupp organiska föreningar som är en del av vägtjära. Vägtjära användes som bindemedel i asfaltsbeläggningar i Sverige under nästan 50 år, fram tills 1973. Flera PAH har visat sig vara cancerogena vilket resulterat i ett antal restriktioner och riktlinjer uppkommit för hur tjärasfalt ska hanteras. Det finns i dagsläget dock ingen tydlig metod för detektering av PAH i vägöverbyggnader, vilket medför ökad osäkerhet för PAH-analyser.

För att få en djupare förståelse i ämnet har både en litteraturstudie samt intervjuer med kunniga personer i branschen genomförts. Vilket sedan resulterat i förslag på förbättringar för Trafikverkets undersökningsstrategi och laboratorieanalyser. Huruvida återvinning är något som bör rekommenderas för tjärhaltig asfalt i denna undersökningsstrategi har också utretts. Intervjuerna har utförts med personer från alla led i PAH-detekteringen, projektering, provtagning, provberedning och den kemiska analysen.

Grunderna för en väl genomförd provtagning baseras på förarbetet. Mycket vikt bör läggas på historisk data för att se om vägen riskerar innehålla farliga halter av PAH, samt var i vägöverbyggnaden dessa kan befinna sig. En
kombination av att tidigt i projekteringsprocessen genomföra översiktliga PAH-tester samt att i ett senare skede genomföra kompletterande provtagning för PAH, anses som det optimala tillvägagångssättet vid PAH-detektering. Metoder för laborationsanalyser och hanteringen av borrkärnor behöver standardiseras för att minska risken att resultaten särskiljer sig beroende på vem som genomför arbetet. Ett väldokumenterat arbete är också väsentligt för att spårning av PAH-analyserna ska vara möjlig i processens alla led. Detta är av extra vikt för att minimera risken för att rena massor går till deponi.