Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Transformation till smarta fartyg

Examensarbetet ger svar på frågorna "Hur ska smarta fartyg förvaltas, implementeras och underhållas under dess livscykel?" och "Vad innebär den digitala transformationen organisatoriskt? "

Titel: Transformation till smarta fartyg
Författare: Victoria Njie och Rick Olsson, Göteborgs Universitet
Handledare på Trafikverket: Michael Sjöblom, Färjerederiet
Examensarbetet i sin helhet: Transformation till smarta fartyg (pdf, 787 kB)

Sammanfattning:

Forskningsområdet i studien innefattar autonoma och fjärrstyrda fartyg med eller utan sjöfarare, där fartygen styrs utan eller till en viss grad på en Remote Control Center (RCC). I studien går dessa under benämningen ”autonoma fartyg”. Det är en digital transformation som kräver en omfattande omställning och förändring i befintliga affärsmodeller, affärsprocesser och organisatoriska strukturer, vilka bör ses över snabbt innan fartygen införs och processer autonomiseras. Det är en utmaning som den maritima transportsektorn möter idag och som i denna studie valts att studera genom att ha en fallstudie på Färjerederiet, som är en resultatenhet på Trafikverket.

Studiens syfte, ämnar till att undersöka digitaliseringens inflytande på en organisation, dess affärsmodell och operativa utförande när ”smarta fartyg” införs i ett rederi. I studien har en kvalitativ metod tillämpats där ett triangulärt datainsamlingssätt tillämpats genom litteraturinsamling, intervjuer och observation. Till följd av de anförda metoderna visar både empiri och teori att det är en organisation som idag befinner sig i en radikal förändring i och med den radikala teknologiska förändringen.

Resultatet visar att den rigida strukturen behöver bli mer agilt genom att öka transparens genom förbättrad kommunikation i både den vertikala och horisontella ledningen. Vidare visar forskningen att verksamheten behöver arbeta mer processtyrt med en processägare som har en nätverkande roll som ser till att förändringsagenterna kan implementeras inkrementellt och kontinuerligt.

För att underhålla och förvalta fartygen under dess livscykel föreslås förebyggande underhåll genom tillståndsövervakning tillsammans med Reliability Centered Maintenance (RCM) –metoden.

Studiens slutsats reflekterar behovet av ökad kommunikation med förslagsvis informationssystem som underlättar direktkommunikation, förändring på alla leder, förändring även på policynivå där kompetensbehovet kan mötas med nära samarbete med universiteten för att möta de nya kunskapsbehoven inom IT-lösningar.