Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

West, East or South, which Railway Station In Hudiksvall is Preferable? A predictive Study of Future Climate Scenarios from an Accessibility Perspective

En studie som undersöker tre olika placeringar för Hudiksvalls järnvägsstation.

Författare: Sofia Moberg
Handledare: Magnus Strömgren
Examensarbetet i sin helhet:
West, East or South, which Railway Station In Hudiksvall is Preferable? A predictive Study of Future Climate Scenarios from an Accessibility Perspective (pdf, 10,3 MB)

Sammanfattning

En utbyggnad av ett dubbelspår av Ostkustbanan, Gävle-Västeraspby, skulle ha många positiva effekter, inte minst för att säkerställa transporter till och från norra Sverige, utan även för att kunna minska restiderna. Under förstudien av etapp ett för den planerade expansionen av Ostkustbanan har potentiella sårbarheter upptäckts i relation till hur vårt klimat förändras. Som en följd av detta har Trafikverket valt att undersöka andra alternativ till en ny järnvägsstation i Hudiksvall. I dagsläget är det tre olika alternativ som är aktuella, varav ett är den nuvarande stationen. Dessa olika alternativ skapar olika förutsättningar av tillgänglighet för befolkningen i Hudiksvall.

Denna studie har jämfört dessa tre stations lägen med hjälp av genom Service area analyser och Location-allocation analyser i Network Analyst i ArcGIS. Det studerade perspektivet är upptagningsområdet för den totala befolkningen i Hudiksvall samt för låginkomsttagare, medelhöginkomsttagare, äldre och kvinnor. Vidare har studien jämfört upptagningsområdet och tillgängligheten för de olika befolkningsgrupperna till dessa tre alternativ med två RCP-scenarier, (Representativa koncentrationsvägar) som representerar potentiella framtida klimatscenarion. Dessa är RCP4.5 och RCP8.5.

Resultatet indikerar att den nuvarande stationen som är belägen i närhet till Hudiksvalls kust kommer att vara hårt drabbad av potentiella framtida klimatscenarier ur ett tillgänglighetsperspektiv. Vidare visar studien på att låginkomsttagare och äldre kommer att drabbas hårdast om järnvägsstationen ligger kvar på den nuvarande platsen. Resultatet från de utförda Service area analyserna och Location-allocation analyserna, visar att det östra alternativet är det alternativ som kommer att vara minst påverkad av ett framtida klimat från ett tillgänglighetsperspektiv, för den totala befolkningen samt för de övriga studerade grupperna.