Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dagvattenrening - LCA Reaktiva filtermaterial reduktion av lösta föroreningar

Reduktion av lösta metaller har studerats och det är möjligt att bedöma hur mycket av intressanta föroreningar kan avskiljas av materialen. Med LCA så erhålls en komplett bild för att kunna bedöma nyttan av denna typ av reningsåtgärder.

Lämpliga förkunskapskrav

Examensarbetet kommer att genomföras vid Kungliga Tekniska Högskolan med huvudhandledare från KTH.

Lämplig utbildningsbakgrund för examensarbetet är samhällsbyggnad eller kemi. Det är en fördel om du läst kurser i vattenreningsteknik och/eller hydrologi.

Viktigt är även att du gillar att jobba ute i fält och i laboratorium.

Du kommer förutom din handledare ha stöd av biträdande handledare från Trafikverket i arbetet. Examensarbetet är en mycket viktig ”vattendel” i de stora infrastrukturprojekt som Trafikverket idag driver och planerar exempelvis Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn.

Uppdragsgivare

Examensarbetet kommer att genomföras på och under ledning av KTH och avdelningen för vatten och miljöteknik. Uppdragsgivare för examensarbetet är Trafikverket och Stora Projekt inom ramen för Trafikverkets forsknings- och utvecklingsprogramportfölj Vidmakthålla.

Bakgrundsinformation

Trafikverket har under ett stort antal år bedrivit forskning och utveckling inom området dagvatten med fokus på vägdagvatten. Arbetet har bland annat resulterat i förhållandevis komplexa reningsanläggningar för vägdagvatten längs Essingeleden avseende processteg och processtyrning. Det som har drivit utvecklingen av dagvattenrening är ökade miljökrav och för att medverka till att uppnå Sveriges miljömål som exempelvis levande sjöar och vattendrag.

Historiskt har fokus för dagvattenhantering varit att undvika översvämningar d.v.s. fördröja stora vattenvolymer under avrinningar för att undvika skador. Under åren även fokus skiftats från utjämning till avskiljning av partikulära föroreningar ökat och är idag gängse. De senaste åren har en diskussion förts om nya riktlinjer för dagvattenrening vilka innebär att även en långtgående dagvattenrening med kemisk flockning och sedimentering inte längre är tillräcklig.

Jämfört med ett reningsverk, som kontinuerligt under dygnet tar emot avloppsvatten eller en processvattenrening inom industrin, vilken dagligen hanterar processvatten, är volymen och även föroreningsmängden i dagvatten ytterst begränsad över året.

Praktiskt innebär en ytterligare rening av dagvatten att någon typ av reaktivt filtermaterial måste användas för att fastlägga lösta förorening.

Detta i sig ger helt andra förutsättningar för investerings-, drifts- och underhållsvillkor vilket måste vägas mot praktisk uppnåbar reduktion och ekonomisk nytta.

Det saknas idag fältförsök över längre tid för att realistiskt utvärdera tillkommande investeringskostnader och driftkostnader med nödvändig noggrannhet. Trafikverket har därför initierat detta forskningsprojekt över tre år där befintliga reningsanläggningar för vägdagvatten nyttjas i fält för att studera reaktiva filtermaterial för reduktions av exempelvis löst fraktion av zink under verkliga avrinningstillfällen under de fyra årstiderna.

Arbetsuppgift och förväntat resultat

I projektet ingår expertis som arbetat med rening av vägdagvatten och reaktivfilterteknik sedan 1990 talet och du kommer att få ett mycket gott stöd och vägledning i ditt examensarbete som blir en viktig del i utvecklingen av dagvattenrening för att möta ökade krav och miljöhänsyn.

Examensarbetet inleds med en litteraturstudie som skall fokusera på forskningen och utvecklingen av reaktiva filter de senaste fem (åren). Litteraturstudien används sedan som ett underlag för att jämföra med fokus på resultat av genomförda kolonnförsök på KTH, och i mån av data och resultat från försök på Lilla Essingen, pilotförsök i Fredhällsmagasinet samt Gröndalsmagasinet.

Kolonnförsöken på KTH har genomförts på fem kommersiellt tillgängliga material (Bild 1).

bild-1.jpg

Reduktion av lösta metaller har studerats och det är möjligt att bedöma hur mycket av intressanta föroreningar kan avskiljas av materialen. Det som även måste göras är att se på LCA för att framställa materialen, transporter och hantering av mättade material som byts ut. Med LCA så erhålls en komplett bild för att kunna bedöma nyttan av denna typ av reningsåtgärder.

Försöksanläggningen kan fjärrövervakas för att följa funktionen och du kommer att följa upp anläggningen i fält för att säkerställa resultat och fånga upp driftförutsättningar.

Det kommer att finnas ett analysunderlag för dig att börja analysera parallellt med nya provtagningar och uppföljning av filterfunktioner.

Resultatet det vill säga ditt examensarbete kommer att ingå som en del i Trafikverkets arbete med utvärdering av filtertekniken och riktlinjer för när och hur långtgående dagvattenrening är nödvändig.   

Preliminär tidplan och uppgifter

  • 1. Litteraturstudie
  • 2. Analys av befintlig data från anläggning
  • 3. Inhämtning av uppgifter för LCA
  • 4. Slutrapport/Examensarbete
  • 5. Presentation Trafikverket och referensgrupp i projekt 7125

Examensarbetet beräknas till en termin (januari – juni) och det är önskvärt att det är klart under terminen. Om det av någon anledning blir förskjutet så kan redovisning ske efter sommaruppehållet som i Tabell 1 är ”Extra tid”.

Tabell 1 Ungefärlig tidplan för examensarbetet.
Månad 1 2 3 4 5 6 7
1. Litteraturstudie              
2. Befintliga data              
3. Uppföljning              
4. Slutrapport              
5. Presentation              
6. Extra tid              

Examensarbetet skall skrivas på svenska med en sammanfattning på engelska.

Ett kort PM på engelska (2-3 sidor) skrivs även som information om projektet för icke svensk talande.

Behov

Förväntade kunskaper hos sökanden är ett intresse för LCA och miljö. Vidare ett intresse för fältarbete och ”hur det fungerar i verkligheten” kopplat till teoretiskt analysarbete.

Ansökan

  • Genomförandeperiod: Vår 2020 eller senare enligt överenskommelse.
  • Omfattning: 15hp (10 veckor helfart alternativt 20 veckor halvfart) eller 30 hp (20 veckor helfart).
  • Ämneskategori: Dagvattenhantering (runoff water handling).
  • Uppdragskategori: Examensarbete alternativt projektarbete beroende på utbildningsbakgrund och tidigare erfarenheter av praktiskt fältarbete

Kontaktperson

Har du frågor kan du nå Agnieszka Renman på epost eller på telefon. Konktakuppgifter finns högre upp på webbsidan.