Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Living labs som innovationsmodell – förbättrar det implementeringsgraden

Är innovationsmodellen Living Labs den lämpligaste modellen för snabbare digitalisering av logistikkedjor för gods? I det här examensarbetet är huvuduppdraget att utreda den frågan.

Ort: Borlänge

Syfte: Att studera om Living labs är en optimal innovationsmodell för ändamålet.

Bakgrund

Digitaliseringen inom flera områden är inne i en fas för nära implementering. Kravet på en snabbare process för att ta forskning till konkreta tjänster ökar. Att det går för långsamt är något som påtalas inom såväl vägnära tjänster som logistikkedjor för gods.

Inom projekt FEDeRATED samt FoI (Digitaliserade sammodala hållbara transportkedjor, Living labs) pågår studier i ett antal Living labs. Detta för att förbättra och möjliggöra snabb implementering vid goda forskningsresultat.

Arbetets innehåll

Examensarbetet ska undersöka om innovationsmodellen Living Labs (LL) är den lämpligaste modellen för att nå målet om snabb och säker implementering. Då specifikt inom digitaliserade samverkansmodeller för skapande av logistikkedjor för gods.

Det ska även ge förslag om man kan tillämpa LL som en innovatiosmodell för Trafikverket inom andra områden, det vill säga om den är tillämpningsbar i ett bredare perspektiv.

Metod

Arbetsmetodiken görs upp i samråd med Trafikverket. Den ska innehålla intervjustudier med berörda aktörer, såväl myndigheter som näringsliv och akademi. Inläsning, faktainsamling, litteraturstudier, omvärldsbevakning samt analys av samband och konsekvenser för innovationsmodeller ska ske. Studenten bör ha kompetens inom området och gärna också ha en samhällsekonomisk kunskapsgrund.

Trafikverket deltar i internationella samarbetsorgan varvid vissa delar av rapporten kan komma att skrivas på engelska. Huvudspråket för rapporten är dock svenska.

Examination sker med muntlig redovisning under projektets gång samt med skriftliga statusrapporter. Examensarbetet anses vara avslutat, för Trafikverkets vidkommande, när studenterna har fullgjort en av projektledaren godkänd slutrapport, samt muntlig slutredovisning vid Trafikverket. Examinatorskrav för examiniation vid universitet och högskola gäller utöver Trafikverkets krav och avgränsningar.

Kontaktperson: Annica Roos, Planering

Ansök senast: Hösten 2021.