Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

De nationella miljökvalitetsmålen – Trafikverkets roll

Av: Anna Tärnroth Handledare: Tina Törnquist

Sammanfattning:

Genom miljömålsystemets mål- och resultatstyrda karaktär har svenska myndigheter kommit att få en viktig roll och ett större ansvar för resultatet av det nationella miljöarbetet. Trafikverket har i egenskap av nationell myndighet ett uttalat ansvar att verka för att miljökvalitetsmålen inom verksamhetsområdet transport och infrastruktur uppnås.

Trafikverket ska bedriva sin verksamhet utifrån de transportpolitiska målen, som på miljöområdet hänvisar till de svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Därför finns ett behov av att kartlägga och analysera vilka av de sexton miljökvalitetsmålen som, utifrån regeringens styrning i form av propositioner samt miljökvalitetsmålens preciseringar och indikatorer är starkast kopplade till transportsektorn. Dessa borde därmed vara mest relevanta för Trafikverket att prioritera.

Resultatet i denna studie visar att om man tolkar de politiska dokument som transportpropositioner, transportpolitiska mål och miljökvalitetsmålen så anger dessa att transportsektorn och därmed Trafikverket bör prioritera miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning samt God bebyggd miljö. Dock blir resultatet annorlunda om man också beaktar Trafikverkets verksamhet, istället för enbart det som politiken anger. Då blir Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Grundvatten av god kvalitet, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv samt God bebyggd miljö de mest relevanta miljökvalitetsmålen för Trafikverket att prioritera.

De nationella miljökvalitetsmålen - trafikverkets roll (pdf-fil, 1,4 MB)