Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Delaktighetens och värdegrundens betydelse för en statlig organisations utvecklingsarbete

Studie utförd av Helena Sjöberg vid högskolan i Gävle

Samhället förändras hela tiden och för att människor ska må bra i ett föränderligt arbetsliv behöver de uppleva att de har möjlighet att vara delaktiga i det som berör dem. Ett hälsofrämjande arbetsliv är inte bara gynnsamt för individen, det bidrar även till hållbar tillväxt i samhället. Organisationer strävar efter att utveckla sina verksamheter, vilket i forskning ofta diskuteras utifrån ekonomiska perspektiv. Att i kontrast till det ekonomiska perspektivet studera organisationer utifrån ett pedagogiskt perspektiv är inriktningen för den här undersökningen. Perspektivet syftar till att studera mellanmänskliga påverkans- och förändringsprocesser samt deras förutsättningar inom organisationer.

Syfte

Syftet med studien var att undersöka och beskriva upplevelser om förutsättningar för delaktighet i organisationens utvecklingsarbete utifrån chefers och medarbetares berättande perspektiv. Syftet var även att undersöka vad chefer och medarbetare berättar om organisationens värdegrundsarbete och dess påverkan på organisationens utvecklingsarbete.

Metod

Studien gjordes på uppdrag av det statliga Trafikverket och urvalet bestod av elva anställda från ett verksamhetsområde inom en av regionerna. Intervjuer var den metod som valdes. Åtta medarbetare intervjuades i två fokusgrupper med jämn könsfördelning i varje. Två sektionschefer, en kvinna och en man, samt en manlig enhetschef intervjuades enskilt.

Analys

I analysen låg tonvikten på ett berättande resultat med inspiration av narrativ ansats. Det resulterade i två berättelser; medarbetarnas berättelse och chefernas berättelse. Resultatet visade att de forum som finns skulle behöva utvecklas så att de främjar delaktighet. Delaktigheten skulle även öka om det fanns en dialogbaserad möjlighet till återkoppling mellan nivåer. För att en organisation ska kunna agera förebild i samhället när det gäller att främja trafiksäkerhet och miljö, ansågs det nödvändigt att leva som man lär. Detta försvåras av att det saknas en gemensam riktning för organisationens värdegrund och dess inverkan på det dagliga arbetet.

Cheferna ansågs vara ansvariga för att främja dialogbaserat utvecklingsarbete, både när det gäller de anställdas kompetensutveckling och att uppmuntra till förbättringsförslag. Cheferna ansåg sig ha bristande kompetens för sådana utvecklande uppgifter. De efterfrågade därför en stöttande utvecklingsgrupp med syftet att bedriva intern utveckling utifrån värderingsgrundande dokument.