Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Informationssökning bland chefer på Trafikverket

Av: Anna Enderlin och Isabella Lövgren

Sammanfattning

Författarna på Personal- och arbetslivsprogrammet genomförde en studie under vårterminen 2013. Studien var av kvantitativ karaktär och undersöktes med hjälp av en webbenkät som besvarades av 199 1:a linjens chefer på Trafikverket. Genom den slutförda undersökningen har syftet besvarats angående hur 1:a linjens chefer söker efter arbetsmiljöinformation på Trafikverkets intranät och chefskanal för arbetsmiljö och hälsa. Vidare valdes det att undersöka skillnader mellan kön och generation samt vilken roll personalfunktionen har i arbetsmiljöarbetet för 1:a linjens chefer. Eftersom studien baserats på tidigare forskning valdes det att tillägna sig teoretiska kunskaper om människans upptagningsförmåga av information, kognitiva processer samt individens lärande.

När det gällde datorkunskaper och informationssökning visade resultatet att de flesta cheferna hade goda datorvanor och att sökvägen Internet valdes som alternativ för sökning av arbetsmiljöinformation. Resultatet visade även att största andelen chefer valde att gå via sökvägen Min anställning/Arbetsmiljö och hälsa (52 procent) istället för att välja Chefskanalen för arbetsmiljö och hälsa som valdes av 13 procent. Majoriteten av cheferna hade också någon gång under sin arbetstid erhållit stöd från Trafikverkets personalfunktion. Personalfunktionerna som användes mest var; Personalchef/personalstrateg inom eget CF/VO/RE, Personalcenter och CF Personal/HR-styrning/Arbetsmiljö och hälsa. Resultatet gällande generationsskillnader visade på att 51 procent tillhörde Generation X och 47 procent tillhörde generation Baby boom. Hypotesen om att den yngre generationen Generation X skulle välja Internet i större utsträckning stämde inte. Fler respondenter tillhörande den äldre generationen Baby boom valde Internet som sökväg i större utsträckning än den yngre generationen Generation X. 1:a linjens chefer utgjordes av 64 procent män och de kvinnliga cheferna utgjorde 36 procent. Författarnas hypotes gällande könsskillnaderna var att det inte skulle förekomma stora skillnader mellan män och kvinnor vid informationssökningen. Enligt resultatet stämde denna hypotes då båda könen valde samma sökväg (Internet) vid informationssökning.

Examensarbete Informationssökning bland chefer på Trafikverket (pdf-fil, 992 kB)