Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Treatment of wash water from road tunnels

Sammanfattning av examensarbete Treatment of wash water from road tunnels. Utfört av Lina Byman.

De flesta tunnlar med hög trafikvolym i Sverige tvättas regelbundet som en viktig del i det förebyggande underhållet för att säkerställa trafiksäkerheten. Stora delar av trafikrelaterade föroreningar är finkorniga partiklar som släpps ut direkt i luften. I motsats till ytvägnätet är tunnlar slutna utrymmen, som en följd av detta avsätts föroreningar på tunnelns väggar och tak där de gradvis ackumuleras tills de avlägsnas genom tvättning. Grunden i tvättkonceptet är användning av högtrycksvatten och tvättmedel för avlägsning och transport av föroreningar till avloppssystem. Tunneltvättvattnet innehåller avsevärda föroreningsmängder i både löst form och partikelform där sammansättningen av föroreningar liknar den sammansättning som påträffas i trafikdagvatten från ytvägnätet. Däremot är halterna av bl.a. suspenderat material, tungmetaller och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) många gånger högre i tunneltvättvatten än halterna i trafikdagvatten. Tvättvattnet innehåller även tvättmedel som är toxiskt för vattenlevande organismer. Rening av tunneltvättvatten med avskiljning av föroreningar är nödvändig innan utsläpp till recipient eller kommunalt reningsverk sker.

Denna rapport undersöker vilka föroreningshalter tvättvatten från trafiktunnlar innehåller samt utvärderar reningsmetoder för avskiljning av föroreningar i tunneltvättvatten. Föroreningar i trafikdagvatten, i likhet med tunneltvättvatten, har korrelation till suspenderat material och bör kunna avskiljas med sedimentering. En utvärdering av reningsteknik med avseende på sedimentering, med och utan flockningsmedel har gjorts genom ett pilotförsök vid ordinarie heltvätt av en av Norrortsleden tunnlar, Törnskogstunneln. Fältstudien omfattade 12 sedimenteringsförsök

in situ med olika koncentrationer flockningsmedel, där analysprover för reningsresultat av tvättvatten utvärderades vid olika sedimenteringstid.