Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Entreprenörers hantering av bergmodeller i E4 Förbifart Stockholm

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka utmaningar som har uppstått för entreprenörerna i användandet av modeller i produktion i E4FS. Uppsatsen är skriven av Sara Hesse och Johan Holmin

Titel: Entreprenörers hantering av bergmodeller i E4 Förbifart Stockholm

Undertitel: En studie över hur utformningen av modell påverkar produktionen

Författare: Sara Hesse, Johan Holmin

Handledare på Trafikverket: Nicklas Werner, Daniel Lööv

Sammanfattning

E4 Förbifart Stockholm, E4FS, är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt som kommer att bilda en 21 km lång förbindelse mellan Häggvik i norr och Kungens kurva i söder, varav 18 km av sträckan kommer gå i tunnel. Tanken är att E4FS ska avlasta trafiken genom Stockholms stadskärna och minska sårbarheten i vägnätet. Produktionen påbörjades 2015 och hela projektet förväntas att vara klart 2026. Ett regeringsbeslut syftade till att digitalisera anläggningsbranschen och i och med det skulle Trafikverket, i rollen som branschen största byggherre, leda utvecklingen. Detta ledde till att Byggnadsinformationsmodellering (BIM) implementerades hos Trafikverket och E4FS valdes ut som pilotprojektet. BIM är ett samlingsbegrepp för hur information skapas, lagras och används under hela byggprocessen. Införandet av BIM syftade till att förbättra effektiviteten och produktiviteten i projekt genom att skapa en digital modell av anläggningen. Det innebar att entreprenören inte längre bara fick ritningar att bygga efter, utan också modeller. Men med modellen som nytt underlag att bygga efter så uppdagades nya utmaningar.

Det här examensarbetet syftar till att undersöka vilka utmaningar som har uppstått för entreprenörerna i användandet av modeller i produktion i E4FS. Arbetet har ett sociotekniskt systemperspektiv, vilket leder till att ett större perspektiv har antagits. Därför har även tanken bakom hur modellerna skulle användas undersökts. Detta arbete görs i samarbete med Trafikverket och har resulterat rekommendationer som ska förbättra och effektivisera införandet av modeller i produktionen.

Examensarbetet är en kvalitativ studie som har utförts med hjälp av intervjuer och workshop. Hos entreprenören har intervjuer med mängd- och mättekniker gjorts gällande hur de använder modellerna och vilka utmaningar som de ställts inför. Parallellt har även intervjuer med beställaren Trafikverket och projektören av E4FS genomförts. Anställda på Trafikverket från både tidigt skede i projektet och som idag arbetar med E4FS har intervjuats. Intervjuer gjordes även med projektören för att skapa en förståelse över hur modellen skapades. Genom tre separata workshops med entreprenör, byggledare respektive BIM-specialister utforskades vad som i framtiden förväntas av BIM och modeller i produktion av tunnel. Det insamlade materialet analyserades sedan med hjälp av teori som behandlar vad som krävs för att en teknik ska vara användbar, hur implementering av ny teknik ska göras för att införandet ska bli framgångsrikt och hur det går till att förmedla information.

Analysen resulterade i ett antal rekommendationer till Trafikverket så som att involvera entreprenören i utvecklingen av modellerna, att information som de behöver för produktion finns lättillgängligt i modellerna, att entreprenören och Trafikverket måste jobba med att dela information genom de befintliga informationsvägarna.

Rekommendationerna gällde även att Trafikverket måste arbeta fram ett standardiserat format för att kvalitetssäkra information mellan olika programvaror samt fastställa en byggstandard för att skapa en gemensam syn på hur tunnel ska byggas. Kan rekommendationerna realiseras så kommer attityden gentemot modeller förbättras och införandet av BIM i branschen underlättas.

Entreprenörers hantering av bergmodeller i E4 Förbifart Stockholm (pdf-fil, 3,2 MB, öppnas i nytt fönster)