Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förhindra långvariga trafikstopp i spårväxlar med rörlig korsning

Uppsatsens syfte är att som en del av Trafikverkets förbättringsarbete skapa ett högre samhällsvärde genom en tågtrafik som är mer tillförlitlig och med färre förseningar.

Uppsatsens titel: Förhindra långvariga trafikstopp i spårväxlar med rörlig korsning
Rapport utförd av: Johan Svenningsson, MDH Mälardalens Högskola, Produkt – och processutveckling
Handledare: Ola Rydell

Sammanfattning

Syfte

Syfte är att som en del av Trafikverkets förbättringsarbete skapa ett högre samhällsvärde genom en tågtrafik som är mer tillförlitlig och med färre förseningar. För att uppnå syftet behöver det utredas om det är tekniskt/administrativt möjligt att eliminera eller reducera de förseningar som idag uppstår i spårväxlar med rörlig korsningsspets som inte är i kontroll. För att komma fram till konkreta svar på frågeställningen så har den delats i följande problemområden:

1. Hur fungerar en spårväxel med EVR tekniskt och vilka faktorer leder till att det blir stopp i trafiken?

2. Vilka kunskaper har lokförare inom området och hur arbetar de idag?

3. Går det att ändra nuvarande regelverk efter lokförarnas kunskaper utan att försämra säkerheten?

Metod och genomförande

Litteraturstudier, intervjuer och observationer har genomförts för att se hur problematiken med spårväxlar ser ut idag och vad som är de bakomliggande orsaker till att de inte fungerar. Sedan har en workshop hållits med lärare och elever från en lokförarskola. Insamlad data har sedan analyserats för framtagning av studiens resultat.

Studiens resultat

Så som regelverket är skrivet så blir det idag totalstopp om spårväxel EVR inte går att få i kontroll. Studien visar samtidigt att de tillfrågade lokförarna har en förståelse kring spårväxlar EVR och att en ändring av regelverket skulle kunna vara möjlig. Vilket skulle kunna reducera förseningar i framtiden. Men det finns en risk att uppkörda spårväxlar ökar om spärrfärder tillåts i spårväxlar EVR och det skulle istället leda till ökade kostnader, samt förseningar. Ett standardiserat arbetssätt kring kontrollen av spårväxlar skulle kunna reducera denna risk.

Implikationer

Studiens syfte bedöms vara uppfyllt genom att problemformuleringen besvarats. Förståelsen av lokförares kunskaper och krav har varit av stor vikt för utvecklingsarbetet. Fler interjuver ochworkshops med lokförare hade förstärkt det vetenskapliga värdet i studien.

Rekommendationer

Förespråkar att lokförare tillåts utföra spärrfärder i spårväxlar EVR som inte är i kontroll. Det är också av vikt att närmare studera de bakomliggande orsaker som leder till att spårväxlar körs upp och utföra riktade studier mot enskilda komponenter i spårväxeln för att leta efter återkommande fel och defekter.

Förhindra långvariga trafikstopp i spårväxlar med rörlig korsning (pdf-fil, 3 MB, öppnas i nytt fönster)