Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hantering av miljörisker i Trafikverkets stora investeringsprojekt

En fallstudie av järnvägsprojekt Mälarbanan. Av: Charlotta Dixner, handledare: Karin Fornell.

Sammanfattning

Den process som följer efter att miljökonsekvensbeskrivningen (MKBn) har utfärdats behandlas i för liten utsträckning och i Trafikverkets egen handbok för MKB beskrivs att integreringen av miljöfrågor i planerings- och projekteringsprocessen är en av de största utmaningarna. Syftet med detta examensarbete är att kartlägga hur miljörisker i MKB hanteras i ett investeringsprojekts övergripande projektriskarbete, vilka svårigheter det innebär samt potentiella förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. Studien baseras på en litteraturstudie samt på en fallstudie där intervjuer har genomförts på projekt Mälarbanan med miljöspecialister, stabschef, delprojektledare och projekteringsledare.

Resultatet visar att hanteringen av miljörisker i projektriskarbetet på Mälarbanan innebär vissa svårigheter och det finns därmed möjlighet till förbättring. De 10 viktigaste förbättringsmöjligheter som identifierades var: Att det krävs tydligare styrning från Trafikverket (1) och mer uppföljning av skedena som kommer efter att MKBn har utfärdats (2). TRV behöver förändra sitt arbetssätt beträffande hur information och kunskap förs över från planskedet till projekteringsskedet (3). Det finns därmed behov av en fungerande kravhantering (4) samt att miljörisker bör dokumenteras i systemstödet Exonaut Risk (5) så att en tydlig överlämning sker mellan olika skeden. Miljökompetens måste involveras i ett tidigare skede (6) och i högre grad (7) samt att det krävs bättre delaktighet på möten av flertalet aktörer (8). Synsättet på miljö behöver förändras (9), vilket skulle kunna göras med hjälp av en grundutbildning i miljö (10). En förändring av dessa faktorer i Trafikverkets arbetssätt beträffande integrationen av miljörisker skulle kunna leda till ett effektivare riskarbete inom projekt Mälarbanan och säkerligen även inom andra projekt.