Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hur användbara är trafikcentralernas operativa system?

Masterstudenterna Jacob Fredriksson och Nina Knez är nu färdiga med sina examensarbeten om mätmetoder för Trafiklednings operativa system.

Det har länge funnits ett behov att få en bild av hur bra våra operativa system upplevs när det gäller ändamålsenlighet, tillfredsställelse och effektivitet. Men för att kunna göra detta behövs indikatorer och mätmetoder. Det är just dessa som masterstudenterna Jacob Fredriksson och Nina Knez från respektive Linköpings och Uppsala universitet, har tagit fram i sitt exjobb.

Utvärdering av användbarheten

Nina Knez analys visar att de system som i dag som används för att styra och planera tågtrafiken hade indikatorer för både bra och dålig användbarhet. De användbarhetsproblem som hittades visade att de orsakade kognitiva arbetsmiljöproblem för användarna. Problem som tunnelseende, belastning på korttidsminnet, orienteringsproblem och onödig kognitiv belastning var de som stod ut mest.

För att vidare undersöka de specifika system som används för trafikstyrning, har ett utvärderingsinstrument utvecklats. Syftet med instrumentet är att det ska användas av utvärderare med tidigare kunskap inom människa-datorinteraktion, arbetsmiljöforskning eller människa-teknik-organisation. Instrumentet ska då användas för att utvärdera användbarheten i de operativa trafikstyrningssystemen som används av Trafikverket.

Utvärderingen av användbarhet i de operativa systemen kommer att ge större insikt och kunskap om hur användbarhet faktiskt påverkar användarens arbetssituation och kognitiva förmågor vilket bidrar till nytta för myndigheten då användarcentrerad utveckling vidare kan ske.

Nina Knez riktar ett särskilt tack till alla de medarbetarna på trafikcentralerna som hjälpt henne genom att berätta om sin arbetsmiljö och visa engagemang i projektet.

Framgångsfaktorer för trafikledning

Jacob Fredrikssons studie har konstaterat att det finns ett växande behov av att kunna utvärdera trafikledningens funktionalitet därför har ett utvärderingsverktyg utvecklats.

Material har införskaffats genom observationsintervjuer på Trafikverkets trafikledningscentraler för vägtrafik, totalt blev det 42 timmar observationsintervjuer över 6 dagar. Genom en kvalitativ tematisk analys har framgångsfaktorer eller teman identifierats för effektiv och funktionell trafikledning. Dessa faktorer, bland annat kontroll, verifiering och kommunikation ligger som grund för det utvärderingsverktyg som tagits fram.

En första analys av systemet utfördes med hjälp av Nielsens heuristiker (ett antal tumregler inom interaktionsdesign som man ofta använder i samband med utformning/utvärdering av it-stöd och dess användbarhet) för att kartlägga behovet av gränssnittsstudier.

I materialet visade det sig att de största utmaningarna låg på en högre nivå och en bredare analys av trafikledningen krävdes för att skapa ett mer användbart verktyg. Möjligheterna till att skapa en god situationsmedvetenhet visade sig vara nära kopplat till systemets övergripande funktionalitet vilket bidrog till studiens inriktning och resultat. Resultatet av den kvalitativa analys som utförts över systemet ligger som grund för det utvärderingsverktyg som skapats. Förhoppningen är att verktyget kan bidra med att vidareutveckla och utvärdera dagens vägtrafikledning.

Resultatet i studien belyser även vikten av att kontrollera för flertalet olika faktorer inom vägtrafikledning när en trafikledningscentrals funktionalitet kartläggs.