Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Övergångsställen som framkomlighetsåtgärd för fotgängare

Av Josefin Hellberg och Emelie Palmberg, Linköpings universitet.

Sammanfattning

Detta projekt genomförs i samarbete med Trafikverket i Eskilstuna. Genom att studera övergångställen och dess påverkan på fotgängares framkomlighet ska kriterier tas fram för när övergångsställen behöver anläggas. Programmet Arc Map kommer att användas inom projektet, som verktyg för att kartlägga flöden av trafik och olycksstatistik, för att i sin tur utvärdera hur framkomlighetsmöjligheterna ser ut där olycksstatistiken varit hög.

För att minska antalet olyckor och förbättra framkomligheten för fotgängare togs lagen om väjningsplikt (zebralagen) fram. Sedan zebralagen infördes har övergångsställen setts som en framkomlighetsåtgärd för fotgängare, snarare än en trafiksäkerhetsåtgärd, men det saknas fortfarande tydliga krav på i vilka fall övergångsställen är lämpliga som sådan åtgärd. Av denna anledning anläggs övergångsställen i dagsläget ganska godtyckligt.

Bakgrunden till att projektet uppstod är bl.a. att Trafikverket i dagsläget saknar tydliga krav för när implementering av övergångsställen som framkomlighetsåtgärd är nödvändigt. Vägar, gångbanor och övriga framkomlighetsleder som Trafikverket är väghållare för, regleras av statliga lagar och förordningar. Dessa styr alla trafikregler på nationell nivå. Trafikverket förhåller sig till skriften "Vägar och gators utformning" (VGU 2004:08) och andra typer av regleringar som t.ex. trafikförordningen m.m. vid utformning av övergångsställen.

Observationerna gjordes utifrån inspiration från en italiensk observationsmodell för hur övergångsställen observeras ur säkerhetssynpunkt. Detta för att anpassas till denna studie som fokuserar på framkomlighet. Anpassningen skedde utifrån den teori som har studerats, samt efter vad som ansågs vara viktigt vid utformning av ett framkomligt övergångsställe.

Efter att den teoretiska referensramen och observationer studerats resulterar rapporten i en checklista med ifyllbara tabeller. Varje tabell utgör en riktlinje, med tillhörande kriterier. För att riktlinjen ska anses lämplig behöver samtliga kriterier uppfyllas. Riktlinjerna inkluderar då faktorer som t.ex. utformning, sikt, framkomlighet, trafikflöde, lämplig placering och handikappanpassning. Om kriterier inte kan uppfyllas bör eventuellt åtgärder tas i beaktning. Dessa åtgärder består då i att diskutera nyttan av att ett övergångsställe anläggs, jämfört med kostnaden för att åtgärda kriteriet som inte uppfyllts.

Slutsatsen består av fyra faktorer som studenterna anser är de viktigaste för att uppnå framkomlighet för fotgängare. Dessa faktorer är anläggning av hastighetsreducerande åtgärder för att sänka bilisters hastighet i anslutning till övergångsställen, öka förutsättningarna för ett gott samspel mellan fotgängare och bilister, handikappanpassa övergångsställen samt att anlägga dem där framförallt fotgängare med sämre förutsättningar i trafiken tenderar att vistas. Allt för att öka förutsättningarna för bilister och fotgängare att uppmärksamma varandra!

Länk till rapporten:

Övergångsställen som framkomlighetsåtgärd för fotgängare (pdf-fil, 2,6 MB, öppnas i nytt fönster)