Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägnätets förändrade behov och ansvarsfördelning

Denna rapport utreder huruvida väghållaransvarets uppdelning är anpassat för att möta väghållarskapets framtida förändringar. Den är skriven av Teo Bejving Magnusson och Patrik Jansson.

Efter utvärderingar av nuvarande ansvarsfördelning på vägnätet inom Jönköpings län genomfördes en analys. Analysens syfte var att utreda vilka förändringar som väntas inom väghållarskapet samt hur det befintliga väghållaransvaret förväntas påverkas av dessa förändringar.

Målet med denna rapport är att utreda huruvida väghållaransvarets uppdelning är anpassat för att möta väghållarskapets framtida förändringar.

Metod

Undersökningsstrategin som använts i denna rapport är en kvalitativ metod vilken valts för att kunna beskriva problemen i kontext. Intervjuer har genomförts med representanter från de sektorer som innehar väghållansvar. För att kunna arbeta fram slutsatser från empirin i rapporten användes även en komparativ metod. De valda metoderna för datainsamling behandlas via semistrukturerade intervjuer, komparativ metod för aktuella litteraturstudier samt dokumentanalyser.

Resultat

Efter analys av empirin utröntes bland annat resultatet att visionen om en ny riktlinje för uppdelning av vägnätet på landsbygd grundat i ÅDT bör slopas. Istället bör en uppdelning efter antal människor utmed vägen samt längd på aktuella vägsträckor appliceras då respondenterna anser detta som en hållbar och rättvis fördelning.

Innan den rikstäckande övergången av överlåtanden mot exempelvis enskild väghållning genomförs bör förändringar angående kommunikationsvägar ske. Idag är det problematiskt att nå rätt person i respektive stat/kommun om problem uppstår vid enskild vägsamfällighet.

Konsekvenser

En rättvisare fördelning av väghållarskapet uppnås genom att bortse från nuvarande utredningar om uppdelning av väghållarskap utefter ÅDT. Detta då en enskild vägsamfällighet inte borde vara för liten eller för stor, då detta påverkar arbetsmängden som krävs samt möjligheterna att påverka väghållningen. Utredningarna om en nyttjandebaserad uppdelning av väghållaransvaret bör slopas och ersättas av en fördelning grundad i riktiga utredningar. För att underlätta dessa utredningar bör krav angående förändring av väghållare tydliggöras och utvecklas så att nya mallar och riktlinjer kan tas fram.

Det hade passat sig om Trafikverket införskaffade en samordnare för varje region för att kunna hantera de problem som de framtida förändringarna medför på kommunikativ nivå.

Vägnätets förändrade behov och ansvarsfördelning (pdf, 7 MB)