Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Traineetjänster 2019 inom verksamhetsområde Planering

Planering svarar för planeringen av trafik och åtgärder på statliga vägar och järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vi ansvarar för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås.

Regional samhällsplanerare, Region Stockholm

I den snabbt växande Stockholmsregionen finns det stora utmaningar med att bygga bostäder med goda kollektivtrafiklösningar och väl fungerande gång, cykel och vägtrafik. Som samhällsplanerare kommer du att få arbeta med stora utvecklingsprojekt i tidiga skeden där du är länken mellan kommunernas bostadsutveckling och Trafikverkets infrastruktur.

Som trainee är du med i tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen där nya eller förändrade behov inom transportinfrastrukturen ska identifieras och hanteras. Du för en aktiv dialog med våra samarbetspartners och arbetar för att säkerställa att Trafikverket är en efterfrågad och naturlig dialogpartner redan i tidiga skeden.

Du samordnar kommunernas bebyggelseplanering med den statliga infrastrukturen och medverkar till kreativa planeringsprocesser samt tydliggör Trafikverkets ansvar, mål och roll. Du samverkar med lokala och regionala aktörer i de formella planeringsprocesserna. En viktig del är att medverka i den kommunala planeringen när den har beröringspunkter med statlig infrastruktur, vilket innebär många kontakter både internt och externt. Rollen innebär samordning, avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen samt identifiera behov och brister i transportsystemet.

Placeringsort: Solna.
Rekryterande chef: Tyra Wikström 010-124 31 88


Regional samhällsplanerare, Region Öst

I Region Öst pågår planering för två stora projekt, Ostlänken och Fyrspårsutbyggnad mellan Uppsala och Stockholms länsgräns. Som samhällsplanerare kommer du tillsammans med erfarna samhällsplanerare att hantera många komplexa frågor kopplade till samhällsutveckling, dialog och förhandling med externa samarbetspartners i dessa två projekt.

Som trainee företräder du Region Öst i kontakter med externa samarbetspartners som exempelvis kommuner, regionala myndigheter och det privata näringslivet. Målsättningen är att Trafikverket ska knyta ihop den statliga planeringen av transportsystemet med den regionala och kommunala planeringen samt andra aktörers planering. Syftet är att säkerhetsställa transportsystemets övergripande funktion utifrån olika intressen, samt åstadkomma ett långsiktigt, hållbart och effektivt transportsystem.

Som trainee ges du möjligheten att växa in i rollen som samhällsplanerare och skaffa dig en bred kunskap om Trafikverkets verksamhet.

Möjliga placeringsorter: Västerås eller Eskilstuna.
Övriga krav för tjänsten: B-körkort.
Rekryterande chef: Lina Bertilsson 010-124 01 15


Nationell samhällsplanerare

Som nationell samhällsplanerare jobbar du både internt och externt med att ta fram strategier och nya metoder och arbetssätt för Trafikverkets arbete med att planera för morgondagens transportsystem. Du kommer även att agera som metodstöd för Trafikverkets regionala organisationer.

Som trainee får du vara med i framtagandet av nationella strategier och övergripande styrande krav. Arbetet med transportsystemets krav och funktion är huvuduppgifter för en nationell samhällsplanerare. Några av våra viktiga uppgifter är att skapa handlingsplaner för att integrera samhällsnyttor samt definiera Trafikverkets ansvar och befogenheter.

Du får en god kännedom om hur planeringsprocesserna i samhället påverkar det samlade transportsystemet. Du bidrar med att säkerställa en samordnad och effektiv statlig och kommunal planering, bland annat genom att samverka med externa samarbetspartners i tidiga skeden för att hitta de bästa lösningarna för det samlade transportsystemet. Samhällsplaneraren företräder myndigheten externt och ska vara en naturlig kontaktväg in i Trafikverket för externa parter.

Möjliga placeringsorter: Borlänge, Stockholm, Göteborg eller Kristianstad.
Övriga krav för tjänsten: Svenskt medborgarskap.
Rekryterande chef: Rami Yones 010-124 15 50


Samhällsekonom, inriktning på effektmodeller

Har du ett stort intresse för transportekonomi och vill utveckla detta område tillsammans med våra experter inom samhällsekonomi, trafikanalys, statistik och kapacitet?

Som samhällsekonom jobbar du med att förvalta och utveckla metoder, modeller och verktyg för samhällsekonomiska analyser med koppling mot de transportpolitiska målen. Du strävar efter att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktig hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Arbetet omfattar analyser av samtliga trafikslag och för hela transportområdet.

Effektmodeller är en viktig del i våra samhällsekonomiska analyser, då de beskriver sambandet mellan en åtgärd eller en tillståndsförändring och dess effekter, effekter som vi sedan kan värdera i ekonomiska termer. Exempelvis hur en hastighetskamera påverkar trafiksäkerhet, restider och emissioner.

Som trainee kommer du att jobba med effektmodeller för hela transportområdet. Du har möjlighet att projektleda, förvalta och förbättra befintliga effektmodeller samt att själv utveckla nya effektmodeller. Arbetet sker i nära samarbete med experter inom avdelning Expertcenter men även med andra delar av Trafikverket.

Som trainee ges du möjligheten att växa in i rollen som samhällsekonom och skaffa dig en bred kunskap om Trafikverkets verksamhet.

Möjliga placeringsorter: Borlänge, Norrköping eller Göteborg.
Rekryterande chef: Peo Nordlöf 010-123 58 27


Strategisk planerare, Region Nord

Som strategisk planerare har du en viktig roll som samhällsutvecklare genom att ta fram strategiskt beslutsunderlag för de långsiktiga planerna som styr utvecklingen mot ett hållbart och effektivt transportsystem.

Som trainee bidrar du med att ta fram och utveckla underlag för de långsiktiga planernas genomförande utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt. Du analyserar omvärldens förutsättningar och transportsystemets tillstånd samt hanterar avvägningar och prioriteringar kopplade till planerna. I rollen ingår många interna samarbetspartners och du har kontinuerliga samråd med externa aktörer. Du kommer att jobba i en grupp med strategiska planerare där du får möjlighet till egna uppdrag och där ni tillsammans jobbar för ett väl fungerande transportsystem och på så sätt bidrar till en positiv samhällsutveckling lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Som trainee ges du möjligheten att växa in i rollen som strategisk planerare samtidigt som du skaffar dig en bred kunskap om Trafikverkets verksamhet.

Möjliga placeringsorter: Luleå eller Umeå.
Övriga krav för tjänsten: B-körkort.
Rekryterande chef: Britt-Marie Majbäck 010-123 75 27


Trafikanalytiker

Som trafikanalytiker arbetar du i tidiga skeden med underlag till den långsiktiga planeringen. Du planerar, driver och genomför arbetsuppgifter självständigt inom området. I arbetsuppgifterna ingår att koordinera, leda och samordna resurser och aktiviteter inom ramen för uppdraget.

I ditt uppdrag jobbar du med att:

  • samordna och kvalitetssäkra samlade effektbedömningar (SEB)
  • genomföra och samordna kalkyler, trafik,- kapacitets,- och samhällsekonomiska analyser
  • stötta samhällsplanerarna i frågor som rör beräkningsbara effekter av åtgärder i och kring vägtrafiksystemet, effekter på trängsel och tillgänglighet av trafikgenerering på grund av ny bebyggelse
  • delta i åtgärdsvalsstudier
  • upprätthålla hög kvalité och kunskap gällande nulägesdata kring resande och trafik i hela regionen
  • delta i utveckling och tillämpning av prognos och trafikmodeller samt samhällsekonomiska metoder för transportområdet
  • bidra i utveckling av effektsamband och indata för hela Trafikverket

Som trainee har du möjlighet att med din kompetens påverka och bidra till trafikplaneringen i regionen.

Placeringsort: Göteborg.
Övriga krav för tjänsten: B-körkort.
Rekryterande chef: Jörgen Ryding 010-123 60 05