Logga in
Logga in

Fältförsök med reaktiva filtermaterial för rening av dagvatten

Resultatet av detta examensarbete kommer att ingå som en del i Trafikverkets arbete med utvärdering av filtertekniken och riktlinjer för när och hur långtgående dagvattenrening är nödvändig.

Lämpliga förkunskapskrav

Examensarbetet på master- eller kandidatnivån kommer att genomföras vid Kungliga Tekniska Högskolan med huvudhandledare från KTH. Lämplig utbildningsbakgrund för examensarbetet är samhällsbyggnad eller kemi. Det är en fördel om du läst kurser i vattenreningsteknik och/eller hydrologi. Viktigt är även att du gillar att jobba i fält.

Du kommer ha stöd av handledare från Trafikverket i arbetet. Examensarbetet är en mycket viktig ”vattendel” i de stora infrastrukturprojekt som Trafikverket idag driver och planerar exempelvis Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn.

Projekttitel

Fältförsök med reaktiva filtermaterial för rening av dagvatten – Långtidsförsök med reaktiva filtermaterial för avancerad rening av vägdagvatten.

Uppdragsgivare

Examensarbetet kommer att genomföras på och under ledning av KTH och avdelningen för vatten och miljöteknik. Uppdragsgivare för examensarbetet är Trafikverket och Stora Projekt inom ramen för Trafikverkets forsknings- och utvecklingsprogramportfölj Vidmakthålla.

Bakgrundsinformation

Trafikverket har under ett stort antal år bedrivit forskning och utveckling inom området dagvatten med fokus på vägdagvatten. Arbetet har bl.a. resulterat i förhållandevis komplexa reningsanläggningar för vägdagvatten längs Essingeleden avseende processteg och processtyrning. Det som har drivit utvecklingen av dagvattenrening är ökade miljökrav och för att medverka till att uppnå Sveriges miljömål som exempelvis levande sjöar och vattendrag.

Historiskt har fokus för dagvattenhantering varit att undvika översvämningar d.v.s. fördröja stora vattenvolymer under avrinningar för att undvika skador. Under åren även fokus skiftats från utjämning till avskiljning av partikulära föroreningar ökat och är idag gängse. De senaste åren har en diskussion förts om nya riktlinjer för dagvattenrening vilka innebär att även en långtgående dagvattenrening med kemisk flockning och sedimentering inte längre är tillräcklig.

Jämfört med ett reningsverk, som kontinuerligt under dygnet tar emot avloppsvatten eller en processvattenrening inom industrin, vilken dagligen hanterar processvatten, är volymen och även föroreningsmängden i dagvatten ytterst begränsad över året.

Praktiskt innebär en ytterligare rening av dagvatten att någon typ av reaktivt filtermaterial måste användas för att fastlägga lösta föroreningar.

Detta i sig ger helt andra förutsättningar för investerings-, drifts- och underhållsvillkor vilket måste vägas mot praktisk uppnåbar reduktion och ekonomisk nytta.

Det saknas idag fältförsök över längre tid för att realistiskt utvärdera tillkommande investeringskostnader och driftkostnader med nödvändig noggrannhet. Trafikverket har därför initierat detta forskningsprojekt över tre år där befintliga reningsanläggningar för vägdagvatten nyttjas i fält för att studera reaktiva filtermaterial för reduktion av exempelvis löst fraktion av zink under verkliga avrinningstillfällen under de fyra årstiderna.

Arbetsuppgift och förväntat resultat

Pilotförsöket påbörjades under 2021 och du kommer att ha en god vägledning av det inledande examensarbetet. I projektet ingår expertis som arbetat med rening av vägdagvatten och reaktivfilterteknik sedan 1990 talet och du kommer att få ett mycket gott stöd och vägledning i ditt examensarbete som blir en viktig del i utvecklingen av dagvattenrening för att möta ökade krav och miljöhänsyn.

Examensarbetet inleds med en litteraturstudie som skall fokusera på forskningen och utvecklingen av reaktiva filter de senaste fem (åren). Du kommer att utgå från det inledande examensarbetet för din litteraturstudie och vässa frågeställningarna i fältförsöken. I ”din" anläggning jobbar du vidare med att undersöka igensättning och reduktionen av föroreningar under det andra driftåret för filtermaterialen.

Försöksanläggningen kan fjärrövervakas för att följa funktionen och veta när det är dags för ett fältbesök.

Det kommer att finnas ett analysunderlag för dig att börja analysera parallellt med nya provtagningar och uppföljning av filterfunktioner.

Resultatet det vill säga ditt examensarbete kommer att ingå som en del i Trafikverkets arbete med utvärdering av filtertekniken och riktlinjer för när och hur långtgående dagvattenrening är nödvändig.

Du kan välja att göra fältförsöken på ett av följande områden i samråd med din handledare:

 • Pilotförsök i anslutning till Essingeleden och Fredhällsmagasinet
 • Pilotförsök i anslutning till Essingeleden och Gröndalsmagasinet
 • Långtidsförsök med filtersand som alternativ till reaktiva filtermaterial för avancerad rening av vägdagvatten
 • Utvärdering av skyddssand för reaktiva filtermaterial

Plan för projektet/arbetet (innehåll)

Preliminär tidplan och uppgifter

 • 1. Litteraturstudie
 • 2. Analys av befintlig data från pilotanläggning
 • 3. Uppföljning av drift och funktion.
  a.Flöde och uppehållstid
  b. Tryckfall och tryckfallsförändringar under drift
  c. Reningseffektivitet (lösta föroreningar)
  d. Variation av grumlighet, konduktivitet och temperatur i vatten till filter
 • 4. Slutrapport/Examensarbete
 • 5. Presentation Trafikverket och referensgrupp i projekt 7125 (önskvärt)

Examensarbetet beräknas till en termin (januari – juni) och det är önskvärt att det är klart under terminen. Om det av någon anledning blir förskjutet så kan redovisning ske efter sommaruppehållet. Examensarbetet kan skrivas på svenska eller engelska efter överenskommelse med KTH. Arbetet kan antingen vara MEX = master examensarbete (1 termins arbete) eller KEX = Kandidatarbete (10 veckors arbete).

Behov

Förväntade kunskaper hos sökanden är goda kunskaper i Excel. En fördel är även om vana av modelleringsprogram finns. Vidare ett intresse för fältarbete kopplat till teoretiskt analysarbete. Arbetet och kunskapen om hur anläggningen fungerar praktiskt är särdeles viktigt för att genomföra utvärderingen och analysen.

Ansökan

 • Genomförandeperiod: Våren 2022 eller senare enligt överenskommelse.
 • Omfattning: 15hp (10 veckor helfart alternativt 20 veckor halvfart) eller helst 30 hp (20 veckor helfart).
 • Ämneskategori: Dagvattenhantering (runoff water handling).
 • Uppdragskategori: Examensarbete alternativt kandidatarbete beroende på utbildningsbakgrund och tidigare erfarenheter av praktiskt fältarbete.

Kontakt

Har du frågor kan du nå Agnieszka Renman, KTH, på telefon eller e-post. Har du frågor om anläggningarna eller vägdagvattenrening får du gärna kontakta Magnus Hallberg, Trafikverket.

Agnieszka Renman

KTH

Telefon: 08-790 6768

Magnus Hallberg

Trafikverket

Telefon: +46 10-123 44 82