Logga in
Logga in

Referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av broar

Är du intresse för klimatpåverkan vid byggande av broar och andra byggnadsverk? Läs mer om vårt examensarbete på ämnet nedan.

Syfte

  • Utarbeta referensvärden för klimatpåverkan vid uppförandet av nya broar.
  • Utgöra ett underlag vid bestämning av gränsvärden för klimatpåverkan i Trafikverkets regelverk.
  • Utveckla ett stöd som underlag för klimatkrav vid upphandling av anläggningsprojekt.

Bakgrund

Klimatpåverkan från infrastrukturen (byggande, drift och underhåll) är betydande. En stor del av utsläppen från byggande av vägar och järnvägar kommer från tillverkningen av stål och betong som används i broar och andra byggnadsverk.

Trafikverket ställer redan idag klimatkrav på de vanligaste materialen vid uppförande av byggnadsverk: betong och armeringsstål. För att nå ännu lägre klimatpåverkan behöver krav även ställas på en resurseffektiv konstruktionslösning, att minska mängderna.

Arbetets innehåll

Arbetet kan innehålla hela eller delar av följande moment och utformas i samråd mellan Trafikverket, student(er) och lärosäte: 

  • Utforma lämpliga avgränsningar, bland annat så att olika brotyper kan ställas mot varandra.
  • Samla in och bearbeta underlagsdata om broar som referensvärden kan baseras på.
  • LCA analys inklusive fastställande av systemgränser, GWP, schabloner etcetera.
  • Bygga statisktia modeller för olika brotyper (mängder/klimatpåverkan).

Metod

  • Kunskapsinhämtning genom läsning av tryckt och digital litteratur (LCA metodik, eventuella referensvärden i andra nordiska länder, klimatpåverkan från broar i redan genomförd forskning etcetera).
  • Inhämtning av data från Trafikverkets förvaltningssystem för broar i en tillräcklig omfattning för att utgöra ett statistiskt underlag.
  • Sammanställa och bearbeta data. Söka statistiska samband och konstruera statisktiska modeller över mängder/klimatpåverkan för olika brotyper av varierande storlek.

Ort

Luleå (arbetet kan utföras från annan ort)

Kontakt

Jakob Vennberg

Teknisk Specialist Byggnadsverk

Telefon: +46 10-123 98 54


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Jakob Vennberg
Kommunikatör
Cecilia Lind