Logga in
Logga in

Reservdelsförsörjning av äldre fordonsåterhållande system (vägräcken)

Vill du göra skillnad och utföra en studie avseende reservdelsförsörjning av befintliga räckessystem? Då kanske detta examensarbete kan passa dig.

Syfte

Beskriva nuvarande tillgång på reservdelar, analysera upphandlingsformer och ansvarsförhållanden och ge förslag på förbättringar avseende reservdelsförsörjning av befintliga räckessystem.

Bakgrund

Av nästan 4000 kilometer mitträcken på statliga vägar utgörs ca 3000 kilometer av stållineräcken. Mitträcke är en avgörande faktor för trafiksäkerheten på stomvägnätet.

Ett återkommande problem för väghållaren är att det är svårt att få tag på reservdelar till befintliga stållineräcken ute i anläggningen (mitträcke och sidoräcke). Motsvarande problem återfinns när det gäller äldre rörräcken.

Mitträcken med linsystem är känsliga för påkörningar, och behovet av reparationer och därmed reservdelar är stort. När det gäller rörräcken blir ofta påkörningsskador omfattande och sektioner större än själva skadeplatsen kan behöva ersättas. Avgörande är hur upphandlingen kan genomföras inom ramen för gällande regelverk.

En förutsättning för en fungerande reservdelsförsörjning är att teknisk information om räcken lagras på en detaljeringsnivå nödvändig för att kunna beställa rätt reservdelar. Materialhanteringen i järnvägsanläggningens ramavtal ska studeras och möjligheter att göra på liknande sätt ska diskuteras.

Det statliga vägnätet sköts av entreprenörer via kontrakt som utgår från en basbeskrivning av vilka funktionella krav utföraren ska motsvara. Kan en fungerande reservdelsförsörjning kravställas inom ramen för underhållskontrakten? Kan en leverantör av stållineräcken ta ett större ansvar och jobba med underentreprenörer?

Arbetets innehåll

Arbetet innehåller litteraturstudier, databassökningar, djupintervjuer och inläsning av regelverk. Vidare ingår omvärldsbevakning i syfte att hitta exempel på hur man löst tillgång på reservdelar främst i de nordiska länderna, men också med exempel från andra länder, både i Unionen och utanför den.

Metod

Litteraturstudier, inläsning av regelverk, djupiuntervjuer med berörda kompetenser inom Trafikverket, branschorganisation och entreprenörer. Omvärldsbevakning av möjliga lösningar och alternativ. Resultat ska presenteras i ett arbete som i text beskriver förutsättningarna i den nuvarande tekniska förvaltningen och ge motiverade förslag till lösningar avseende teknisk förvaltning och upphandling av reservdelar till befintlig anläggning.

Arbetet kommer att bedrivas med stöd från specialister i Trafikverket i form av förberedelser, vägledning och återkommande avstämningar. Möten kan genomföras fysiskt och/eller online.

Ort

Arbetet genomförs på den ort där studentens lärosäte är placerat.

Kvalifikationer

Vi vill att studenten studerar vid civilingenjörsprogrammet, vi ser även gärna att sökanden har B-körkort.

Tidsperiod

Datum för genomförande är höstterminen 2023.

Ansökan

Skicka in din ansökan med information om vilket lärosäte och program du studerar vid, samt en motivering om varför just denna frågeställning är intressant för dig. Ansök senast den 15 juni via e-post till någon av kontaktpersonerna nedan:

E-posta ansökningshandlingar till Hans Holmén
E-posta ansökningshandlingar till Edwin Ogbeide

Kontakt

Hans Holmén

Telefon: +46 10-123 82 59

Edwin Ogbeide

Telefon: +46 10-124 40 29