Logga in
Logga in

Klimatsmart hantering av stålspånt ur ett livscykelperspektiv

Har du ett intresse för klimat och cirkulärekonomi och studerar vid en naturvetenskaplig institution? Trafikverket har utvecklat ett verktyg, Klimatkalkyl, som används för att göra klimatberäkningar i våra projekt.

Syfte

Utvärdering av hantering av stålspont vid entreprenadarbete ur ett klimatperspektiv och cirkulära flöden samt incitament för att Entreprenör vidtar det bästa metoden ur klimat-och miljösynpunkt.

Bakgrund

Trafikverkets långsiktiga mål är att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2040. Delmålen nedan omsätter vi succesivt i upphandlingskrav på konsulter, entreprenörer och materialleverantörer.

Delmål (jämförelseår är 2015):

  • 2020: 15 procent
  • 2025: 30 procent
  • 2030: 60 procent , fossilfria drivmedel eller eldrift i alla entreprenader.
  • 2035: 80 procent

Klimatkalkyl

Trafikverket har utvecklat ett verktyg, Klimatkalkyl, som används för att göra klimatberäkningar i våra projekt. Klimatkalkylen är en förutsättning för att kunna ställa krav på en minskad klimatpåverkan. Klimatkalkyl för den färdiga anläggningen, kallad klimatdeklaration, ska visa vad som faktiskt gjorde skillnad.

För att minska klimatpåverkan i våra entreprenadprojekt behöver vi arbeta med åtgärder som minskar utsläppen. Stålspont har stor klimatbelastning och används ofta i våra entreprenadprojekt. Det behövs mer information klimatreducering om de åtgärdsförslag som kommer in för att minska klimatbelastningen vid spontning. 

Examensarbetets omfattning

Examensarbetet omfattar förslagsvis:

  • Litteraturstudie 
  • Intervjuer med entreprenörer/leverantörer/Trafikverks projekt  
  • Platsbesök vid spontarbete 
  • Jämförande Livscykelanalys av de olika åtgärdsförslagen 

Metod

Examensarbetet kommer att innebära en blandning av teori, intervjuer och fältbesök. Arbetet riktar sig till en student vid med intresse inom klimat och cirkulärekonomi studerandes vid en naturvetenskaplig institution. Vi välkomnar starkt initiativ från studenten att komma på egna frågeställningar för att nå en bra och utvecklande nivå på sitt examensarbete.

Omfattning och krav

Arbetets omfattning innebär att endast en student på mastersnivå med ett examensarbete om 30 HP är aktuell för arbetet. Genomförandeperioden sker efter överenskommelse.

Vi ser att du har tidigare kunskap inom livscykelanalys och en programvara så som SimaPro eller Gabi. Du behöver ha tillgång till programvaran genom ditt universitet.
Arbetet kan skrivas på svenska eller engelska och är ortsoberoende.

Ansökan

Skicka in ditt CV samt motivationsbrev via e-post till någon av nedanstående kontaktpersoner:

Anna Runsten, e-post: Anna Runsten 
Shan Solivan, e-post: Shan Solivan 

Sista datum för ansökan är 1 november 2022, men sök gärna så snart som möjligt då ansökan kan komma att stängas tidigare om vi hittar en lämplig kandidat innan detta datum. Arbetet genomförs under överenskommen tidsperiod (höstterminen 2022 alt. vårterminen 2023).

Kontakt

Har du några frågor kring arbetet eller ansökan, ring eller skicka ett meddelande via något av kontaktormulären nedan.

Anna Runsten

Telefon: +46 10-123 08 63

Shan Solivan

Telefon: +46 10-124 18 73