Logga in
Logga in

Den statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden består av sex principer; demokrati, respekt, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning samt effektivitet och service. På den här sidan hittar du information om respektive princip.

Vi styrs av våra värderingar

Som statligt anställd är du en demokratibärare! Genom att följa de värderingar som styr alla anställda och verksamheter inom staten bidrar du till samhällets utveckling. Värderingarna som utmanar och lockar oss läser du mer om nedan.

Video: Den statliga värdengrunden

I videon från Statskontoret berättar de om statliga värdegrundens sex principer och vad som ingår i dem.

Värdegrundens principer

Demokrati

Den offentliga makten arbetar på medborgarnas uppdrag och för gemensamma mål. Vi ska se till att de beslut som riksdag och regeringen fattar blir verklighet. Vi är därför en viktig länk för att värna demokratin i samhället. 

Legalitet

Medborgarna ska kunna lita på att myndigheter behandlar alla på ett likvärdigt och korrekt sätt. Det innebär att statsanställda måste känna till och följa de regler som är relevanta för vårt uppdrag och vår myndighets verksamhet. Vi måste också förstå hur reglerna ska tolkas och tillämpas. 

Objektivitet

En saklig och opartisk statsförvaltning med meritbaserad rekrytering krävs för att myndigheter ska kunna genomföra sina uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt. 

Fri åsiktsbildning

Varje medborgare har rätt till yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Det gäller också anställda i staten. 

Respekt

Den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde. I praktiken innebär det att uppfylla krav på jämlikhet, jämställdhet, medmänsklighet och ickediskriminering. 

Effektivitet och service

Myndigheter ska ge ett gott bemötande, vara tillgängliga och på ett effektivt sätt ge medborgarna service. 

Läs mer om statliga värdegrunden

Statskontoret har tagit fram en webb där de går igenom den statliga värdegrunden i mer detalj: