Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Offentlighetsprincipen

Den mest centrala delen av den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen handlar om rätten för var och en att ta del av uppgifter i allmänna handlingar.

En handling är en "informationsbärare" i någon form (framställning i skrift eller bild, eller teknisk upptagning). Informationen kan exempelvis finnas på papper eller vara lagrad på en hårddisk.

Vad är en allmän handling?

Alla handlingar hos en myndighet är inte allmänna. Det krävs att de förvaras hos myndigheten och anses inkomna dit eller upprättade där. En handling måste alltså uppfylla vissa krav för att den ska anses vara allmän. Bland annat brukar till exempel minnesanteckningar och utkast eller andra preliminära handlingar inte anses som allmänna handlingar.

De allra flesta allmänna handlingar är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan dock begränsas genom sekretess. Sekretess innebär ett förbud att röja uppgifter, och bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I lagen finns också andra bestämmelser som är viktiga för att offentlighetsprincipen ska kunna tillämpas på ett effektivt sätt.

Hur får man del av allmänna handlingar?

En begäran om att ta del av handlingar eller uppgifter kan vara muntlig eller skriftlig. Det finns inga krav på att den ska utformas på något visst sätt eller på hur och var den ska lämnas till en myndighet.

En myndighet som får en förfrågan från någon utomstående om att lämna ut handlingar och uppgifter måste skyndsamt göra en så kallad utlämnandeprövning. Det handlar om att ta ställning till om den handling det gäller är en allmän handling, och att göra en sekretessprövning.

Frågan om att lämna ut en allmän handling prövas i första hand av den tjänsteman som har hand om handlingen i sitt dagliga arbete. Det innebär att om ett ärende är under handläggning ska den tjänsteman som handlägger ärendet pröva frågan.

Du som begär att få ta del av en allmän handling hos en myndighet har rätt att vara anonym, men det finns undantag. Myndigheten får fråga dig som begär uppgifter om din identitet eller om syftet med begäran, om det behövs för att myndigheten ska kunna ta ställning till om det finns hinder på grund av sekretess mot att lämna ut handlingen.

Om en handling är allmän och offentlig är huvudregeln att myndigheten genast eller så snart som möjligt ska tillhandahålla handlingen gratis i sina lokaler. Där har du rätt att läsa eller skriva av handlingen. Många gånger är det dock inte praktiskt möjligt att ta del av handlingen på det sättet. Du har då även rätt att få kopior av handlingen skickade till dig. Enligt avgiftsförordningen (1992:191) ska en myndighet ta ut en avgift för kopior av allmänna handlingar som i kopieform omfattar tio sidor eller mer.

Myndighetens beslut

Om en tjänsteman ger dig ett besked om att du inte kan få ta del av en handling, kan du begära att få ett beslut i frågan från myndigheten. Det är endast ett myndighetsbeslut som går att överklaga till domstol.