Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bil kör på skogsväg

Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Idag lämnade Trafikverket in förslaget till nationell transportplan för perioden 2022-2033 till Sveriges regering. Ett förslag som innehåller viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem för både medborgare och näringsliv.

-   Vi har utgått från ett begränsat budgetutrymme, vilket innebär hårda prioriteringar med ett begränsat antal nya investeringar. Vår prioritering är att vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns och åtgärda så att den utnyttjas effektivt, säger Helena Eriksson, regional direktör region Nord.

Trafikverket lämnade idag in ett förslag till nationell plan till regeringen. Förslaget möter de direktiv Trafikverket har fått från regeringen. Beslut tas av regeringen våren 2022. Planen är en revidering av nuvarande plan. Utgångspunkten är att de åtgärder som finns med i den nuvarande planen ska genomföras.

Pengar föreslås till Norrbotniabanan, Malmbanan och Luleå C

Vi bygger ut järnvägen, över 80 procent av de föreslagna medlen går till utvecklingen järnvägen.  Man vill både resa klimatsmart och transportera gods klimatsmart, och järnvägen är då det transportslag som gäller.

-   Det innebär för vår del att arbetet med Norrbotniabanan fortsätter. Sträckan Umeå-Dåva som redan är i produktion, beräknas klar 2024. På sträckan Dåva – Skellefteå beräknar vi byggstart mellan 2025 och 2027, och färdigställande efter 2033. Utöver det så planeras även byggstart på sträckan Skellefteå – Luleå under planperioden. Med i förslaget finns även satsningar på Luleå C, Malmbanan, Malmporten (Luleå hamn och Luleå farled) samt åtgärder för att minska renpåkörningar, säger Helena Eriksson regional direktör region Nord.

Vägsatsningar i Skellefteå

Förslaget innehåller också en satsning på en förbifart i Skellefteå med syfte att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för den långväga trafiken på väg E4. Förbifarten behövs också för att förbättra luftmiljö och tillgänglighet i de centrala delarna av Skellefteå.

Vi bygger för den gröna omställningen

Utöver planförslaget har Trafikverket arbetat med ett regeringsuppdrag att om företagsetableringar och transportinfrastruktur i Norrbottens län och Västerbottens län, samt föreslå finansieringslösningar. För att möta de ökade transportflödena till följd av den gröna omställningen har Trafikverket identifierat bland annat följande åtgärder på järnvägen Luleå-Riksgränsen samt på vägar i Skellefteå:

  • Dubbelspår Boden-Luleå
  • Ökad axellast 32,5 ton på Malmbanan, sträckorna Svappavaara-Kiruna, Kiruna-Riksgränsen
  • Ombyggnad Luleå C
  • E4 Förbifart Skellefteå
  • Väg 95, 372 och 827 – korsningsåtgärder, åtgärder för oskyddade trafikanter, bland annat.

-    Det händer mycket i norra Sverige, och det händer nu. Godstransporterna kommer öka, befolkningen ökar och behovet av bra förutsättningar för arbetspendling ökar nu och under de närmaste åren. Åtgärderna i infrastrukturen kan därför inte vänta, För att möta de snabbt ökande transportflödena till följd av den gröna omställningen måste detta ske nu, säger Helena Eriksson.

För att kunna genomföra järnvägsåtgärder i takt med näringslivets investeringar föreslår Trafikverket till regeringen att åtgärderna på sträckan Luleå-Riksgränsen finansieras med lån. Förslaget innebär, om det beslutas av regeringen, att frigjorda medel i planförslaget till exempel kan läggas på E4 förbifart i Skellefteå.

Läs mer på trafikverket.se/nationellplan