Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Stegvisa förbättringar av genomfarten på E18 i Karlskoga

Nu gör Karlskoga kommun och Trafikverket flera mindre åtgärder för att höja trafiksäkerheten på och runt E18. Samtidigt pågår det långsiktiga arbetet med en vägplan för ombyggnad av Ekebykorset.

Ombyggnaden av Ekebykorset kan som tidigast börja under 2018.

Trafikverket har låtit måla upp ”60” i körbanan i anslutning till de flesta korsningspunkterna längs med genomfarten. Syftet är naturligtvis att uppmärksamma trafikanter på den högsta tillåtna hastigheten, där 60 kilometer i timmen gäller.

På de kommunala vägarna Skrantahöjdsvägen och Selma Lagerlöfs väg, som korsar E18 vid
Ekebykorset, har Karlskoga kommun satt upp varningsskyltar med texten
"Olycksdrabbad korsning".

Tidigare åtgärder för att förbättra vägen

Under 2014 och 2015 genomförde Trafikverket trafiksäkerhetsåtgärder på genomfarten i Karlskoga för ca 10 miljoner kronor.

  • Vägmärkesportalerna i korsningarna byttes ut och nya vägvisningsskyltar sattes upp
  • Mitträcken monterades så att trafiken är mötesseparerad längs med hela genomfarten. På vissa punkter har krockdämpare satts upp på räckesändarna.
  • Sidoräckena längs med genomfarten kompletterades så att hela sträckningen genom Karlskoga har räcken mot längsgående gång- och cykeltrafik.

Utöver det lades under 2015 ny beläggning längs med hela genomfarten på alla körfält och svängfiler och även en del gång- och cykelvägar. Kostnad 14 miljoner.

Trafikverket är väghållare för det statliga vägnätet, och Karlskoga kommun förvaltar det kommunala vägnätet. Med samordnade trimnings- och underhållsåtgärder kan vi hitta enkla men kostnadseffektiva åtgärder som sammantaget höjer säkerheten.

Större investeringar kräver politiska beslut

Arbetet för att öka trafiksäkerheten pågår ständigt och Trafikverket och Karlskoga kommun samarbetar kring lösningarna. Större investeringar i vägnätet kräver politiska beslut och prioriteringar. Dels av Trafikverkets som ansvarig för E18, men även från kommunens sida när det gäller anslutningsvägar och från Region Örebro län när det gäller kollektivtrafikfrågor. Den åtgärdsvalsstudie för E18 genom Karlskoga som Trafikverket presenterade 2014 ligger bland annat till grund för sådana prioriteringar och beslut.

Ambitionen i åtgärdsvalsstudien är att på lång sikt bygga bort samtliga ljusreglerade korsningar genom Karlskoga och att alla passager för oskyddade trafikanter ska ske planskilt i tunnel eller på bro över E18.

När det gäller efterlevnad av lagar, till exempel hastighetsöverträdelser, så är det Polismyndigheten som kontrollerar och lagför. Trafikverket och Karlskoga kommun för dialog med Polisen om trafiksituationen på genomfarten. Ju fler parter som samverkar med åtgärder, desto större inverkan får det på trafiksäkerheten.