Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket gör löpande en översyn av väghållaransvaret

Samhället utvecklas ständigt och vägars funktion förändras. För att åstadkomma en korrekt ansvarsfördelning mellan stat, kommun och enskilda väghållare pågår därför en kontinuerlig översyn av väghållaransvaret. Förändringar utvärderas från fall till fall.

Trafikverket har ansvar att säkerställa att väghållaransvar överensstämmer med väglagen och att anpassa vägsystemet efter samhällets trafikbehov. De tre ärendetyper som förekommer är förändring av enskild väg till allmän, indragning av väg från allmänt underhåll, och ändring av det kommunala väghållaransvaret.

− Arbetet utgår från en målbild som delas av Trafikverket, SKL och Riksförbundet för enskilda vägar, säger Anna Fällbom chef för Trafikavtal och transportnät på Trafikverket.

Rätt väghållaransvar ger ett effektivare underhåll

I takt med att samhället förändras kan en väg få en mer lokal betydelse, vilket medför att det är naturligt att utreda ifall väghållaransvaret till exempel ska gå över till kommunen. På en annan väg kan genomfartstrafiken öka, till exempel genom byggnation. I en sådan situation kan det vara naturligt att utreda ifall väghållaransvaret ska överlåtas till staten.

− Översynen kan leda till ett mer effektivt vägunderhåll, säger Anna Fällbom.

Kommunerna har normalt bättre kunskap och organisation för att sköta vägar och gator i tätorter med tillhörande gång- och cykelbanor, belysningsanläggningar med mera. Genom att en väg som främst är nytta för fastighetsägare i vägens närhet förändras från allmän till enskild väghållning, kan vägen underhållas och driftas på ett sätt som är mer anpassad för rådande förhållanden.

− Exempelvis kan snöröjningen ske tätare med enskild väghållning jämfört med om en mindre lågtrafikerad väg ingår i en allmän väghållning, säger Anna Fällbom.

Förändringar av väghållaransvar utvärderas från fall till fall

En överföring av en väg eller vägdel från statlig till en kommunal eller enskild väghållare utvärderas från fall till fall. Ärenden som rör ändring av väghållaransvar utreds av Trafikverkets regionkontor enligt väglagen. Inför ett beslut om ändrat väghållaransvar genomförs en vägnätsutredning. I utredningsarbetet ingår att berätta om utredningen och höra berörda parters synpunkter på frågan. Samråd sker med berörda sakägare, kommunen och länsstyrelsen.

I media har det förekommit uppgifter om att Trafikverket skulle överlåta 2000 mil statlig väg till enskilda väghållare. De 2000 mil vägar som har referats till är en siffra som är hämtad ur en systemanalysstudie från 2012 där olika scenarios studerades. Trafikverket har inga uttalade mål eller riktlinjer om förändrat väghållaransvar kopplat till den systemanalysstudien, där fokus var att studera lågtrafikerade vägar.

− Men vi kommer att fortsätta vårt uppdrag att göra en kontinuerlig översyn av väghållaransvaret, säger Anna Fällbom.