Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägar med alléträd kan bli trafiksäkrare

Alléträd är värdefulla inslag på många platser i vårt landskap. Trafikverket har gjort en utredning av fem skånska allévägar för att titta på hur de kan se ut när alléernas natur- och kulturvärden beaktas, samtidigt som hänsyn tas till trafiksäkerheten.

- Det här arbetet har gett oss erfarenheter som är till hjälp när Trafikverket ska avgöra på vilket sätt vägar med alléträd ska åtgärdas ur olika aspekter, säger Kristina Johansson, utredare inom trafiksäkerhet på Trafikverket i Region Syd.

Sträckorna i utredningen är utvalda för att där funnits en risk att grenar, eller hela alléträd kunnat trilla ut på vägen. Det går också relativt mycket trafik på dessa vägsträckor. Vägsträckorna är:

  • Väg 9 från Svarte, nästan ända fram till Trelleborg.
  • Fyra kortare allésträckor: vid Stehag, öster om Marieholm, vid Kronovalls slott på Österlen och ytterligare en vid Västerstad i Hörby kommun.

Genomtänkta avvägningar för en hållbar framtid

Alléer som företeelse har lång tradition i Sverige och är värdefulla på många sätt. De är en del av vårt kulturarv, de har ett estetiskt värde och de är även viktiga för den biologiska mångfalden. I de gamla alléträden trivs fladdermöss, fåglar och sällsynta insekter. När Trafikverket utreder hur vägarna med alléträd ska se ut på sikt ställs de biologiska och kulturhistoriska värdena mot trafikanters risk att dödas i trafiken. De äldre alléträden står ofta nära vägkanten vilket inte är trafiksäkert.

Alléträd längs väg i Skåne
Vackra träd med tydlig allékaraktär. Foto: Per Connelid

- Att så starka värden i en första anblick ställs mot varandra gör avvägningarna svåra. Det är viktigt att vi synliggör de olika konflikterna och värdena för att kunna fatta medvetna beslut och välja de mest lämpliga åtgärderna. Då utvecklar vi transportsystemet så att det bidrar till en hållbar samhällsutveckling, säger Anne Andersson, utredare inom miljö på Trafikverket i Region Syd.

 

 

 

Flera åtgärder för att trafiksäkra allévägarna

Utredningen har lett fram till rekommendationer hur de aktuella vägarna kan se ut, men det har inte beslutats om vilka åtgärder som ska genomföras.

I utredningen har man tittat på olycksstatistiken över vägsträckorna. Den visar att trädrelaterade olyckor har inträffat längs de flesta av sträckorna.

Allé Mossbystrand
Del av allén vid Mossbystrand. Foto: Per Connelid

Utredningen visar att i stort sett alla alléträd längs de undersökta sträckorna kan göras mer trafiksäkra. På kort sikt kan det bli aktuellt med räcken på vissa platser och på längre sikt att flytta träden längre från vägen. Även sänkt hastighet kan innebära att trafiksäkerheten blir acceptabel fast det finns alléträd nära vägen. I något enstaka fall görs bedömningen att träd inte bör finnas kvar.

- Med lämpliga avvägningar och flera olika anpassningsåtgärder kan vi säkerställa att alléer fortsätter vara ett karaktäristiskt inslag i landskapet, samtidigt som vi tar hänsyn till trafiksäkerheten, avslutar Kristina Johansson.

Allé Kronovalls slott
Godsallé vid Kronovalls slott. Foto: Per Connelid