Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Foto: Johan Alp

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så ska Trafikverket omvandla vägkanter till biogas

Varje år slåttrar Trafikverket 20 000 mil vägkant i landet för att ge fri sikt för trafikanter. Nu testar ett pilotprojekt i Skåne en ny skötselmetod som ska öka biologisk mångfald i vägkanterna samtidigt som det slåttrade gräset omvandlas till biogas.

Längs våra vägar frodas massvis av olika växtarter som mår bra av att slåttrat gräs tas bort. Trafikverket har därför undersökt hur den stora mängden biomassa som växtligheten utgör kan användas till att producera biogas. Nu testas idéerna med ett pilotprojekt som ska äga rum i söderslättskommunerna Trelleborg, Skurup och Svedala.

Projektet ska pågå längs mindre, statliga vägar i de tre kommunerna under tre år med start sommaren 2020. Med en för ändamålet utvecklad slåttermaskin ska växterna skördas, samlas upp och transporteras till biogasanläggningen i Jordberga. På biogasanläggningen ska biomassan omvandlas till biogas, som därefter distribueras via gasledning till marknaden. Ytterligare en vinst är att en restprodukt är gödsel av hög kvalitet, som kan levereras ut till lantbruk i regionen.

Den slåttermaskin som ska användas är ett specialdesignat fordon som ska suga upp biomassan samtidigt som den skärs av. Fordonet kommer köra i 3 km/timmen, vilket är halverad hastighet jämfört med Trafikverkets ordinarie skötsel. Av trafiksäkerhetsskäl kommer uppsamlingen därför genomföras på mindre vägar med lite trafik.

Bidrar till klimatmål

En förhoppning är att projektet ska bidra till en minskad klimatpåverkan genom att biogasproduktionen ökar, biogas som kan ersätta fossila bränslen i  exempelvis fordon.

- I vägkanterna finns en stor mängd biomassa som idag inte utnyttjas, men som skulle kunna användas för energiutvinning i stor skala över hela landet. Med det här pilotprojektet vill vi hitta formerna för en sådan omfattande energiutvinning, och på så sätt kunna bidra till Trafikverkets och Sveriges klimatmål, säger  Sven Hunhammar, Trafikverkets miljödirektör.

Trafikverket har mål om en klimatneutral infrastruktur senast 2045. Som delmål ska klimatpåverkan från trafikinfrastrukturen minska med 15 procent till 2020, 30 procent till 2025 och 50% till 2030, jämfört med 2015.

- Den biogas som ska produceras under pilotprojektets tre år beräknas ge en utsläppsminskning som motsvarar mer än 700 ton koldioxid för de tre år som projektet pågår. Det motsvarar ungefär vad 400 personbilar släpper ut på ett år. Denna vinst räknar vi med trots att pilotprojektet genomförs på en väldigt begränsad yta. Det innebär att om detta arbetssätt kan börja användas i hela landet så ser vi en stor potential, säger Sven Hunhammar.

Gynnar den biologiska mångfalden

Trafikverket har ett ansvar att förvalta, vårda och utveckla artrika vägkanter för att gynna den biologiska mångfalden. Den regelbundna slåttern som genomförts oavbrutet i årtionden har resulterat i att många vägkanter med tiden utvecklats till viktiga biotoper för rödlistade ängsväxter och insekter. Det arbetssätt som ska testas i pilotprojektet ska dessutom anpassas ytterligare för att många olika arter ska trivas, bland annat genom att använda en för ändamålet utvecklad maskin som köps in från Nederländerna.

- Vår förhoppning är att återkommande slåtter med insamling av frön också begränsar spridningen av invasiva arter, exempelvis lupiner, som ofta sprids längs våra vägar och konkurrerar ut den inhemska faunan. Så genom att slå och framför allt samla upp invasiva arter innan dessa växter sätter frö ska vi på sikt undersöka om detta arbetssätt dessutom kan vara ett sätt att begränsa spridningen av invasiva arter, säger Sven Hunhammar.

Nerskräpning försvårar

En riskfaktor som kan försvåra för projektet är om det skulle vara mycket skräp utmed vägkanterna. Detta eftersom biogasanläggningen inte klarar av för mycket föroreningar i den insamlade biomassan.

- En förutsättning för att slåttrat biomaterial ska kunna omvandlas till biogas är att vägkanterna som slåttras är mer eller mindre rena från skräp. Vi vill därför påminna allmänheten om att vi tillsammans måste tänka på att hålla vägkanterna rena och inte slänga skräp där. Det gäller såklart alltid, men blir extra viktigt här, säger Sven Hunhammar.