Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

karta
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hur kan vi hjälpa människor och djur över vägar och spår

Rapporten om barriärer i Järvakilen visar de största problem i området, klargör problemen och visar åtgärder som behövs. Som att ta bort vandringshinder för fisk, utter och annat småvilt till att skapa större passager under eller över väg eller järnväg.

Den aktuella rapporten "Barriärer i inre Järvakilen" handlar om de större barriärerna i de inre områdena av Järvakilen. Barriärerna har i ett tidigare samarbete bedömts som de högst prioriterade av Trafikverket, kommuner, Länsstyrelsen, landstinget, forskare och olika intresseföreningar. Syftet med det fortsatta arbetat är att öka tillgängligheten och få bukt med de största barriärerna som både vägarna och järnvägarna i Stockholm är för både djur och människor.

Fakta och kunskap

Rapporten ger oss kunskap och fakta om var de största problemen inom de inre områdena av Järvakilen finns och klargör problembilden samt visar exempel på åtgärder som behövs. Den är också ett viktigt underlag för hur vi ska planera men även ett stöd i kommande diskussioner och samarbete med berörda kommuner och andra aktörer.

Järvakilen är ett av Stockholms viktigaste sammanhängande naturområden i länets grönstruktur, men de inre områdena av kilen påverkas tyvärr negativt av flera stora vägar och järnvägar: E4, Norra Stambanan, E18/Bergshamraleden samt Roslagsvägen/Roslagsbanan.

– Lederna hindrar både djur och människor, de påverkar både friluftsliv och biologisk mångfald. Även upplevelsen av natur och kultur påverkas negativt, också av buller. De här vägarna och järnvägarna är några av de största barriärerna för grönområdena i Stockholm, och det är viktigt att de negativa effekterna från de här transportlederna åtgärdas, berättar Kerstin Gustavsson som är miljöexpert på regionen och den som beställt rapporten.

Vägar & spår som hindrar

I rapporten identifieras vilka vägar, järnvägar och delsträckor som är de största barriärerna eller störningsfaktorerna och där de största behoven och möjligheterna finns att göra något åt barriäreffekterna i de inre områdena av Järvakilen.

De största åtgärdsbehoven finns på dessa fem sträckor:

  1. E4 från Gång- & cykelbron vid Överjärva till trafikplats Sörentorp (ca 800 meter)
  2. Stambanan från Gång- & cykelbron vid Överjärva till korsningen med E4 vid Silverdal (ca 800 meter)
  3. Bergshamraleden från trafikplats Järva Krog och OKQ8 Bergshamra (ca 500 meter)
  4. Roslagsvägen från trafikplats Ekhagen till Ålkistan (ca 500 meter)
  5. Roslagsvägen vid Frescati och universitetet (5-600 meter)

De nuvarande planskilda passagerna längs sträckorna bedöms fungera dåligt för både människor och djur.

– Åtgärderna kan vara allt från att ta bort vandringshinder för fisk, utter och annat småvilt till att anlägga större passager under eller över vägen eller järnvägen för att hjälpa större djur och människor att lättare kunna korsa hindren på ett säkert sätt säger Kerstin Gustavsson.

Önskad effekt för friluftsliv och biologisk mångfald

För att garantera att åtgärderna får önskad effekt för friluftsliv och biologisk mångfald måste de exakta lägena planeras med hänsyn till lokala vägar, omgivande bebyggelse samt andra större vägar och järnvägar så att gröna stråk skapas. För de aktuella vägarna samt stambanan behövs troligen också bullerminskande åtgärder längs hela eller delar av de sträckor som berörs för att minska barriäreffekter och störningar.

Nästa steg

Nu ska resultatet i rapporten användas i åtgärdsvalsstudien "Tillgänglighet och miljö Frescati-Bergshamra-Järva krog-Kista" som planeras starta under 2016 tillsammans berörda kommuner och aktörer.

Faktaruta
Redan år 2005 togs ett program för att åtgärda barriärer för biologisk mångfald och friluftsliv i de tre storstadsregionerna fram, på uppdrag av regeringen. I region Stockholm finns också flertalet av de utpekade barriärerna med i länets regionplan. Att åtgärda barriärerna är en viktig uppgift i samband med nybyggnation och väsentlig ombyggnad, men vi behöver också åtgärda brister i den befintliga miljön. Trafikverket region Stockholm har sedan lång tid tillbaka arbetat med att åtgärda barriärer för vattenlevande djur och mindre småvilt som fisk, utter och groddjur. För de större barriärerna har arbete till stor del hittills bestått av insatser för att öka kunskapen om behoven och att förbättra underlaget.