Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Leveranser av varor och gods en storstadsutmaning

Nu är studien Incitament och styrmedel för en mer effektiv och hållbar storstadslogistik klar. Styrmedlen spänner från enkla lastplatser till komplexa samlastningsprojekt och åtgärder som att ge distributionsfordon tillgång till dedikerade körfält.

Transporter och leveranser av varor och gods behövs för att skapa attraktiva städer för medborgare och näringsliv. Trots det upplevs de som negativa inslag i stadslivet, eftersom de konkurrerar om gatuutrymmet och bidrar till trängsel, buller, utsläpp av luftföroreningar och medför trafiksäkerhetsrisker. För att minska den negativa påverkan är det viktigt att alla berörda aktörer har kunskap om både sin egen och andra nyckelaktörers roll, för att tillsammans kunna skapa effektivare samarbeten och smidigare lösningar.

Incitament och styrmedel

Trafikverket har inom ramen för ett EU-projekt gjort en studie av vilka incitament och styrmedel som finns och vilka som är mest effektiva att använda för att öka effektiviteten och hållbarheten för godstransporter. Studien utreder även vilka roller och möjligheter staten och kommunerna har att påverka godstransporter. Den utgår ifrån ett storstadsperspektiv och är avgränsad till Stockholms län, men många av incitamenten och styrmedlen som presenteras i rapporten är användbara också i andra delar av Sverige.

Rapporten behandlar fyra huvudsakliga områden:

  1. allmänt om hur godstransporter utförs
  2. vilka incitament och styrmedel som stat och kommun kan använda för att styra
  3. vilka effekter det kan ge
  4. hur stat och kommun kan samverka för att uppnå så goda resultat som möjligt

Alla styrmedel och incitament i studien har effektbedömts och delats in i fyra kategorier:

  1. Ekonomiska
  2. Juridiska
  3. Samhälleliga
  4. Informativa styrmedel

Ett styrmedel leder sällan ensamt till optimala effekter, utan behöver kombineras med andra för att ge resultat. Därför presenteras styrmedlen i fem olika paket, ett paket per målområde: miljö, framkomlighet, trafiksäkerhet, buller och transportkostnad.

Mål och förankring

Innan ett framgångsrikt arbete med att påverka godstransporter med hjälp av incitament och styrmedel startar bör en kartläggning av lokala och regionala behov göras. För att komma vidare krävs en tydlig målformulering och förankring med inblandade aktörer

De styrmedel som presenteras i denna rapport är av väldigt skilda slag och spänner från enklare lastplatser till komplexa samlastningsprojekt och åtgärder som att ge distributionsfordon tillgång till dedikerade körfält.

Elfordon vid godsleveranser, EU-projekt

Studien ingår i EU-projektet FREVUE (Freight Electric Vehicles in Urban Europe) och är Trafikverkets leverans i projektet. I FREVUE prövas elfordon vid godsleveranser i åtta europiska storstäder och på sikt ska det bidra till att fossila bränslen fasas ut. Projektet pågår 2013-2017 och ska resultera i ett ökat antal elfordon inom storstadslogiken över hela Europa. I Stockholm testas elfordon inom bygglogistiken vid projekteringen av Norra Djurgårdsstaden. Från Sverige och Stockholm deltar Trafikverket, Fortum och Stockholms stad.

I rapporten studeras också samspelet mellan stat och kommun och vikten av ett väl fungerande samarbete mellan aktörer. Godstransporter färdas över kommungränser på både statlig och kommunal infrastruktur, vilket innebär att det är fler än en aktör som bär ansvaret för att transporterna kommer fram på ett bra sätt.