Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik i Göteborg. Foto: Kasper Dudzik.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så kan halterna av kvävedioxid i Göteborgsluften minskas

Luften är dålig vid vissa starkt trafikerade leder och vid vissa trafikerade och tätbebyggda gator i centrala Göteborg och Mölndal. Något måste därför göras.

Ett åtgärdsprogram med syfte att sänka halterna av kvävedioxid i Göteborgsregionen togs fram 2006 för att skydda människors hälsa från höga halter av luftföroreningar. Länsstyrelsen i Västra Götaland leder arbetet och Trafikverket deltar som en av flera nyckelaktörer.

Vid sidan av åtgärdsprogrammet har mycket redan gjorts för att minska utsläppen av kväveoxider, och flera åtgärder pågår och planeras av aktörer i regionen. Men detta bedöms inte vara tillräckligt för att klara miljökvalitetsnormen på kort sikt. Därför har nu fler förslag på åtgärder tagits fram inom programmet.

Det aktuella läget

För att inom ett par år klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid krävs kraftfulla åtgärder riktade mot flera olika utsläppskällor. Framför allt måste trafikmängder och utsläpp minska på både kommunala och statliga vägar. Det gäller personbilar, men framför allt lastbilar och andra stora fordon. Även andra källor har undersökts, till exempel sjöfart och arbetsmaskiner.

Prioriteringsordningen för åtgärder i programmet är följande:

  1. vägtrafikens lastbilar och personbilar
  2. arbetsmaskiner
  3. kollektivtrafikens bussar och färjor.

Konkreta åtgärder

Det kommer att krävas förändring från myndigheter, näringsliv och individer. Myndigheter och kommuner ansvarar för att förändringarna sker. Lokala och regionala myndigheter har dock inte möjlighet att agera inom alla områden, utan det krävs statliga insatser för många viktiga åtgärder.

Åtgärder inom sex områden föreslås: tunga fordon, parkering, arbetsmaskiner, kollektivtrafik, ändring av skatter och lagar samt övriga åtgärder.

Några exempel på åtgärder som föreslås:

  1. Inför Transportstyrelsens förslag på två nya miljözoner.
  2. Utred möjligheten att differentiera trängselskatten för tunga fordon med en avgift baserad på fordonens miljöprestanda.
  3. Se över tung trafik till och från Göteborgs hamn – utsläpp och vägval.
  4. Ge kommuner möjlighet att reservera parkeringsplatser för bilpool på allmän platsmark.
  5. Skärp de gemensamma miljökraven för arbetsmaskiner och lastbilar i tätbebyggda, känsliga områden.
  6. Ambitionen vid kommande upphandling för kollektivtrafiken är att öka andelen Euro VI och att införa el- och laddhybridbussar på busslinjer i stadstrafik samt att införa el- eller laddhybriddrift på färjetrafiken i Göta älv.

Deltagande organisationer

Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs stad, Mölndals stad, Västtrafik, Trafikverket och Västra Götalandsregionen.

Länsstyrelsen i Västra Götaland är den sammanhållande parten, sakkunnig och samordningsansvarig är Annika Svensson.

Välkomna att tycka till om Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen (Länsstyrelsens webbplats)