Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Storsatsning på västsvensk järnväg i nationell plan

Trafikverket storsatsar på västsvensk järnväg i ny nationell plan för transportsystemet. Dessutom föreslår man renovering av slussarna i Trollhätte kanal och en omfattande investering i E20.

– I Västra Sverige ligger fokus på åtgärder som ska skapa en ännu mer tillförlitlig järnväg. Vi ser en fortsatt satsning på Västkustbanan med dubbelspår i Varberg och omfattande satsningar på Västra stambanan. En stor satsning kommer också att ske på regionala järnvägar. Sedan har vi flera större pågående investeringar i Göteborgsregionen som exempelvis Västlänken, Hamnbanan och Marieholmstunneln som byggs under Göta älv, säger Håkan Wennerström, regional direktör i Väst, Trafikverket.

Nordens nav för godstrafiken

Västra Sverige, med Hallands, Värmlands och Västra Götalands län, är Nordens främsta transport- och logistikregion. I de större tillväxtorterna i regionen finns behov av stadsutveckling och bebyggelseplanering samtidigt som anspråk på det statliga transportsystemet gör att lokala transporter ska samsas med långväga gods och personresor.

– Ett effektivt godsflöde är en förutsättning för att kunna hantera och upprätthålla det nav för godstrafiken som Västra Sverige utgör. Vi prioriterar en ombyggnad av slussarna i Trollhätte kanal. Samtidigt fortsätter arbetet med att skapa trafiksäkra och tillgängliga vägar i regionen, där det mest omfattande är investeringen av E20 genom Västra Götaland, säger Håkan Wennerström.

Exempel på projekt för Västra Götalands län

 • Västra stambanan. Fortsatt utbyggnad under planperioden. Banans maximala kapacitet är nådd och samtidigt finns det önskemål om att köra fler tåg än vad som är möjligt.
 • Fortsatt utbyggnad av E20. Etapperna klara 2025, med undantag för etappen genom Alingsås.
 • Slussarna i Trollhätte kanal. Start senare delen av perioden 2024-2029. Dagens slussar är byggda med gammal teknik och i alltför dåligt skick för att det ska vara realistiskt att rusta upp dem.
 • Sävenäs rangerbangård. Start under planperioden. Bättre tillgänglighet i viktiga godsstråk på järnväg gynnar näringslivet.
 • Göteborg-Borås. Planeringen fortgår och projektet ligger med som utpekad brist, vilket innebär att vi får medel för fortsatt planering. Finns med som förslag på namngivna investeringar till en utökad ram med 10 procent.
 • Farleden Göteborgs hamn. Kapacitetshöjning av farled och hamn. Planeringen fortgår och projektet ligger med som utpekad brist.

Exempel på projekt för Hallands län

 • Västkustbanan, dubbelspår Varberg. Start under perioden 2018-2020.Dubbelspår i tunnel under centrala Varberg är en del i utbyggnaden av Västkustbanan Göteborg–Lund.
 • Västkustbanan, Halmstad C, bangård. Start under perioden 2024-2029. Kapacitet, säkerhet och tillgänglighet för såväl tåg som resenärer behöver förbättras.

Exempel på projekt för Värmlands län

 • Slussarna i Trollhätte kanal, Vänersjöfarten. Start senare delen av perioden 2024-2029. Dagens slussar är byggda med gammal teknik och i alltför dåligt skick för att det ska vara realistiskt att rusta upp dem.
 • E45 Göteborg – Karlstad. Trafikverket har prioriterat att bygga ut ytterligare två etapper med mötesseparering; Sträckan Säffle - Valnäs i Värmlands län. Start under perioden 2024-2029. Sträckan Tösse - Åmål. Tidig byggstart i planperioden.
 • Värmlandsbanan. Satsningen på Värmlandsbanan fortsätter inklusive underhållsarbeten Laxå-Kil. Start 2019.
 • Fryksdalsbanan. Start sent i planperioden. Fortsatta kapacitetsförbättringar och underhåll.

Planförslaget går nu ut på remiss till berörda instanser. Remissynpunkter kommer att lämnas till regeringen, som förväntas fastställa planen under våren 2018.

Den finansiella ramen är 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än nuvarande plan. Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart.

Läs nationell plan i sin helhet via nedanstående länk.