Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

kille går bärandes på sin cykel från oss

Analyserade kostnader för gång- och cykelvägar – inte alla som blir dyrare

Ökade kostnader för gång- och cykelvägar är något som har diskuterats och rapporterats om sedan en tid. För att ta reda på anledningar samt förslag till förbättringar har Trafikverket undersökt 27 gång- och cykelvägar i Halland och Västra Götaland.

Undersökningen visar att cirka en tredjedel av sträckorna blev dyrare. Till stor del på grund av att de var mer komplicerade än de schablonkostnader som låg till grund för beräkningen.

Efter att gång- och cykelvägar i statlig regi har visat ökade kostnader för planering och byggnation jämfört med gång- och cykelvägar i kommunal eller regional regi, har Trafikverket undersökt anledningarna till detta. 27 gång- och cykelvägar i Halland och Västra Götaland har undersökts där samtliga av dem finansieras till hälften med regionala medel och till hälften av kommunen och där planering, projektering, byggnation och underhåll utförs av Trafikverket.

Utgångspunkterna för undersökningen har varit att titta på:

 • Kostnaderna för respektive skede (planering, bygghandling respektive utförande).
 • Orsaker till avvikelser.
 • Om sträckorna har utförts enligt grundutförande, eller om kommunen har önskat tillägg?
 • Vem som har projekterat och utfört?
 • Hur projektledningen har varit organiserad?
 • Förändring av uppdragsbeskrivningen inför upphandling
 • Upphandling och paketering
 • Förändringar på marknaden
 • Intern och extern dialog
 • Urval av sträckor
 • Komplexitet gällande sträckan

Inte alla gång- och cykelvägar blev dyrare

Av de gång- och cykelvägar som undersöktes var det 30 procent som hade högre kostnader än kalkylerat. Främst beror det på att det var kortare sträckor med kostsamma konstruktionslösningar, till exempel broar och komplicerade avvattning.

– De kostnader som ligger till grund för beslut om prioriterade sträckor och medfinansieringsavtal med kommunerna baseras på schablonkostnader från vägplaner i en tidigare cykelsatsning som inte var lika komplexa, säger Louise Imborn som varit projektledare för utredningen.

De tidigare cykelsatsningarna hade inga komplicerade konstruktionslösningar och därmed en helt annan kostnadsbild.

Efter att planprocessen påbörjats har förutsättningarna för respektive sträcka blivit tydligare. I det skedet framkom om sträckan var med komplicerad och kostnaden har kunnat verifieras mer detaljerat. I många fall innebar det en högre kostnadsuppskattning än schablonkostnaden.

Förslag till förbättring

– Det framgår i utredningen att det är många faktorer som påverkar kostnaden och vi föreslår flera förbättringar inför kommande satsningar, säger Louise Imborn.

Exempel på förbättring är att göra en förprojektering och i ett tidigt skede identifiera gång- och cykelbanor som kräver komplexa åtgärder för att se om nyttan överväger kostnaden för att annars avfärda den tidigt i processen.

Trafikverket har beslutat att även i fortsättningen projektera och bygga cykelbanan för att följa Trafikverkets standardkrav. Åtgärderna föreslås paketeras och styras samt samordnas från en programledning där varje kontrakt ska utgöras av max 6 objekt för att kunna få en effektiv och strukturerad framdrift.

– Dessa förändringar i arbetssätt implementeras redan nu i projekten gällande nybyggnad av statliga cykelbanor, säger Louise Imborn.