Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

540 miljoner fördelas i stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

Den första ansökningsomgången för de så kallade stadsmiljöavtalen är nu beslutad. Det kom in 34 ansökningar och Trafikverket har fattat beslut om att ge stöd till Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund.

Den första ansökningsomgången för de så kallade stadsmiljöavtalen är nu beslutad. Det kom in 34 ansökningar och Trafikverket har fattat beslut om att ge stöd till Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund för att främja hållbara stadsmiljöer.

Stödet är på totalt 540 miljoner kr och avser laddstationer och hållplatser för nya elbusslinjer, BRT (Bus Rapid Transit), bussgator och framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik samt spårväg.

Som villkor för stödet ska kommunerna genomföra motprestationer. Dessa omfattar bland annat planer för bostadsbyggande, gång och cykelåtgärder, sänkta hastighetsgränser samt parkeringstal, parkeringsavgifter.

Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet ska särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik.

Regeringen har avsatt 2 miljarder kronor under perioden 2015-2018. I denna första ansökningsomgång uppgick stödet till 540 miljoner kronor. Totalkostnaden för sökta åtgärder var i denna omgång ca 3 miljarder varav det sökta bidraget ca 1,5 miljarder kronor (stödet uppgår till högst 50 % av totalkostnaden).

Åtgärderna och motprestationerna kommer att följas upp bland annat med avseende på effekter på resande och resandefördelning, kommunens arbete för hållbar stadsmiljö samt hur åtgärder och motprestationer har bidragit till detta.

En närmare beskrivning av de städer som beslutats ge stöd och de motprestationer som förväntas finns nedan.

 

 

Kommun

 

Åtgärder

 

Motprestationer   2016-2018

Luleå

Totalkost. 16 mkr

Stöd 8 mkr

Stödnivå 50 %

Startpunkt jan. 2016

Slutpunkt dec. 2018

Investering i nya laddstationer för elbussar på linje 6, Porsön –   centrum – Kronan

Upprustning av samtliga hållplatser längs linjen.

- Detaljplaner för den nya stadsdelen Kronandalen

- Mobilitetskontor

- Framtagande av Regional trafikstrategi – SARETS

- Utbyggnad av gång- och cykelvägar och andra kollektivtrafikåtgärder

- Parkeringsstrategi och parkeringstal

- Hastigheter anpassade för oskyddade trafikanter

Östersund

Totalkost. 6,350 mkr

Stöd 3,175 mkr

Stödnivå 50 %

Startpunkt febr.2016

Slutpunkt dec. 2017

Laddplatser för elbuss på utbyggda busslinjen till Brittsbo, busshållplatser   längs linjen.

- GC-väg Fältjägargränd

- Expresscykelvägar, 6,5 km

- Sänka p-normerna och införa flexibla parkeringstal

- Bussgata i området Remonthagen

- Bostadsbyggande, ca 1200 bostäder

Gävle

Totalkost. 57 mkr

Stöd 28,5 mkr

Stödnivå 50 %

Startpunkt mars 2016

Slutpunkt dec. 2018

Förbättrad kollektivtrafik   med BRT–åtgärder (Bus Rapid Transit), linje 2, i Gävle centrum och utbyggnad   av Gavlehov med hållbart resande.

- Omfattande gång- och cykelåtgärder i anslutning till linje 2.

- Bostadsbyggande centralt

- Anpassing av och hastighetsanpassning av gatumiljön för gående och   cyklister.

- Parkeringsstrategi med hastighetstal.

Karlstad

Totalkost. 140 mkr

Stöd 70 mkr

Stödnivå 50 %

Startpunkt jan. 2016

Slutpunkt dec. 2018

BRT i Karlstadstråket. Fas 1:   Överfart E18 – Östra Bron och fas 2: Östra Bron – Resecentrum.

 

- Byggande av Sundsta torg   och Hagatorget – bostäder, arbetsplatser och service

- Gång och cykelsatsningar

- Parkeringsstrategier

Linköping

Totalkost. 72 mkr

Stöd 36 mkr

Stödnivå 50 %

Startpunkt april. 2016

Slutpunkt nov .2018

Åtgärder på kommunens   stomlinjenät för kollektivtrafik – kollektivtrafikkörfält, bussprioriteringar   och dyl.

- Vallastaden 2017 – en ny   och levande stadsdel mitt i staden

- Bostadsbyggande, första   etappen Övre Vasastaden

- Ytterligare detaljplaner   för bostadsbyggande

- Projekt smarta resan   (MN-projekt)

- Bike and Ride (MM-projekt)

- Projekt Trafik och miljö i   skolan (MM-projekt)

- Pendelscykelstråk

- Nya boendeparkeringsområden   enligt ny parkeringspolicy ”Parkering för ett rikare stadsliv”

- Genomförande av   hastighetsplan i Linköping.

Helsingborg

Totalkost. 196 mkr

Stöd 98 mkr

Stödnivå 50 %

Startpunkt jan. 2016

Slutpunkt dec. 2018

Helsingborgsexpressen, ett   högklassigt BRT-koncept.

- Väderskydd uppgraderas för   stadstrafikens hållplatser (116 st.)

- Linjerätning på linje 3   förbi Rosengården med nytt hållplatstorg längs Filbornavägen

- Utbyggnad av cykelväg längs   Långebergavägen, Långeberga-Hjortshögsvägen

- Hastighetsanpassning i hela   centralorten

- Justering av   parkeringsköpstaxan, justering av parkeringstal och översyn av   parkeringsavgifter

- Stadsplan (ÄÖP) genomförs   för hela centralorten för att peka ut områden för förtätning och tydliggöra   kollektivtrafiken som ryggrad i bebyggelseutvecklingen

- Minst tre nya detaljplaner   för förtätning utmed sträckan ska genomföras

Lund

Totalkost. 746 mkr

Stöd 298,4 mkr

Stödnivå 40 %

Startpunkt jan. 2016

Slutpunkt okt. 2018

Spårvägslinje mellan Lunds   Centralstation och den framtida stadsdelen Brunnshög.

- Förtätning i kunskapsstråket

- Utbyggnad på Brunnshögsområdet

- Ombyggnad av Lunds   Centralstation vid hållplats Clementstorget

- Utveckling av   stadsbusslinjenätet

- Utbyggnad fyra definierade   cykelbanor

- Andra åtgärder för gc- och   kollektivtrafik

- Ändring av hastighetsgränserna   i staden

- Mobility managment under   byggtiden av spårvägen

Gunilla Anander, tel: 010-123 59 49

Håkan Johansson, tel: 010-123 59 19

Frågor kring beslut för Lund: Lennart Andersson, tel: 070-519 51 36