Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kommentar till Aftonbladets ledare

Aftonbladet anser i sin ledare söndagen den 28 februari att Trafikverket har gömt undan fakta. De menar att varken regeringen eller Trafikverket tar klimatfrågan på allvar.

I inriktningsunderlaget, som lämnades in till regeringen i november 2015, har väsentliga delar av det nu publicerade klimatunderlaget arbetats in. Klimatunderlaget är baserat på utredningen om fossiloberoende fordonsflotta (den så kallade FFF-utredningen) och Trafikverkets klimatscenario.

Inriktningsunderlaget fokuserar på tre huvuddelar

  • Nuvarande politik
  • Beslutade och aviserade åtgärder (km-skatt och höjd bränsleskatt)
  • Kraftiga styrmedel för att minska klimatutsläppen.

Att då mena att varken regeringen eller Trafikverket tar klimatfrågan på allvar är felaktigt. Uppdraget från regeringen har en tydlig klimatinriktning, vilket Trafikverket har mött i det inlämnade inriktningsunderlaget.

I Aftonbladet står också att det påstådda undanhållandet av fakta "avslöjas" i den "gömda rapporten" som nu publicerats efter "hot" från "aktivister från miljöorganisationerna". Samtliga påstående är felaktiga.

  1. Det nu publicerade underlaget innehåller inga nyheter. I allt väsentligt baseras den på FFF-utredningen (och Trafikverkets klimatscenario) vilket har utgjort ett viktigt underlag till Inriktningsunderlaget, vilket också framgår där.
  2. Ett viktigt skäl för Trafikverket att publicera klimatunderlaget är att undanröja misstanken om att fakta undanhålls.
  3. Det scenario som beskrivs i klimatunderlaget har därmed varit känt länge och det är inte oomtvistat. Det gäller de energipolitiska antagandena, antagandet om målnivån till 2030 men också flera frågor som inte är besvarade vad gäller kostnader, effekter och samhällsekonomisk lönsamhet för de åtgärder som beskrivs. Detta redogörs för i Inriktningsunderlaget.
  4. Trafikverket har i arbetet med Inriktningsunderlaget bedömt att traditionella infrastrukturinvesteringars betydelse för möjligheten att åstadkomma stora överflyttningar från personbil och lastbil till andra trafikslag inom den tidsperiod som diskuteras är marginella. Stora investeringar är därför inte ett centralt verktyg för att påverka biltrafikens omfattning och dess betydelse för de totala utsläppen av växthusgaser. Det är däremot styrmedel, vilket måste analyseras närmare. En sådan analys kommer också att visa i vilken grad nödvändiga styrmedel påverkar efterfrågan av bil- och lastbilstransporter och efterfrågan på andra trafikslag.
  5. Trafikverket föreslår inte i Inriktningsunderlaget några investeringar som innebär att bil- och lastbilstrafiken "gynnas" på bekostnad av övriga trafikslag. Trafikverket föreslår satsningar som gynnar gång-, cykel- och kollektivtrafik och beskriver också vad som behövs för att upprätthålla och stärka funktionaliteten i såväl järnvägs- som vägsystemet.