Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya strategier, innovationer och sociala krav styr Trafikverkets upphandlingar

Trafikverket har i ett regeringsuppdrag gjort en grundlig genomlysning av hela inköpsverksamheten. Tanken är att myndigheter och kommuner ska kunna använda rapporten som en handbok i upphandling.

─ Jag är glad över att vi kan dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter av inköp till andra verksamheter. Det gynnar hela marknaden, säger Åsa Markström, tillförordnad inköpsdirektör.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att redogöra för hur vi arbetar med strategiska offentliga inköp och det arbetsrättsliga regelverket på arbetsmarknaden. Trafikverket gör affärer för 40 miljarder kronor per år vilket gör oss till den största beställaren i anläggningsbranschen. Och nu ska även andra myndigheter kunna dra nytta av Trafikverkets kunskap inom inköpsområdet.  

─ Nu har Trafikverket kommit en bra bit på vägen i arbetet med våra strategiska inköp. Ett viktigt verktyg är det löpande samarbetet med leverantörsmarknaden och branschföreningar där vi tillsammans arbetar för ökad produktivitet och innovation. Vi har också infört ett kontrollsystem och lägger ett stort fokus på de krav vi ställer samt på uppföljning av  våra leverantörer, säger Camilla Ahston, utredningsledare och internationell strateg på avdelning Inköp och Logistik.

Innovationsupphandling

Ytterligare ett viktigt verktyg för att vässa inköpsorganisationen är innovationsupphandling som används för att gynna och stimulera utveckling på leverantörsmarknaden. Innovationsupphandling kan ses som ett incitament för att få bättre funktion, och ökad produktivitet. I praktiken innebär det att vi ställer krav på funktion snarare än går in och detaljstyr.

Sociala krav

Sociala krav används för att skapa en sund konkurrens och bättre ordning på arbetsmarknaden. Trafikverket har sociala kravför att motverka lönedumpning, dåliga arbetsvillkor, svartarbete, diskriminering och korruption när vi gör upphandlingar. Lagar ska följas och konkurrensen ska vara rättvis. Kraven skrivs in i kontrakten när upphandlingar görs och ska genomsyra alla leverantörsled under hela kontraktstiden. 

─ Som den stora beställare vi är, är det oerhört viktigt att Trafikverket står främst i ledet när det gäller att motverka social dumpning och att vi hela tiden arbetar aktivt för att säkerställa goda arbets- och anställningsvillkor i upphandlingar. Konkurrensen bland våra leverantörer ska vara rättvis och bygga på kompetens och bra arbetsvillkor i hela leveranskedjan, säger Åsa Markström tillförordnad inköpsdirektör.

Nya strategier i inköpsorganisationen

  • Mindre upphandlingar har automatiserats och stora komplexa projekt har fått mer resurser. 
  • Digitaliseringen har förenklat för leverantörerna som får tidig kunskap om kommande affärer.
  • Inköpsråd, kontrasignering, styrning av direktupphandlingar och avtalsmallar har införts.
  • Årliga genomgångar av etik och uppförandekod görs i hela Trafikverket.
  • Vi följer utvecklingen av inköpsstrategier och affärsformer i forskningsprojektet som vi driver tillsammans med Sveriges bygguniversitet.

Innovationsupphandling innebär främjande av utveckling och införande av nyskapande och bärkraftiga lösningar, innovationer. Innovationsupphandling delas upp i tre typer: utvecklingsfrämjande upphandling, upphandling av nya lösningar och anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster

Trafikverkets har också miljökrav i kontrakten. De omfattar bland annat planeringsverksamheten, entreprenadverksamheten, tekniskt godkänt material, tjänster, varutransporter och klimatkrav som infördes i februari 2016

Trafikverket har en strategi för en rättssäker inköpsverksamhet. Den består i huvudsak av inköpsplanering, stöd från jurister till inköpsverksamheten i form av riktlinjer m.m., avtalsuppföljning samt ett aktivt anti-korruptionsarbete.