Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägen i fokus för bättre tillgänglighet mellan Stockholm och Oslo

Mellan Stockholm och Oslo görs varje år ett stort antal resor och transporter och det finns behov att utveckla transportsystemet i stråket. Tillsammans med svenska och norska aktörer har Trafikverket tagit fram flera förbättringsförslag för stråket.

För att möta den regionala utvecklingen och det ökade behovet av person- och godstransporter och stärka transportsystemets kapacitet inom stråket Stockholm–Oslo har Trafikverket genomfört en åtgärdsvalsstudie. Den har vi gjort i samverkan med bland annat regioner, kommuner, näringslivet samt norska Jernbanedirektoratet och Statens vegvesen. Nu kan vi presentera förslag till åtgärder för bättre kapacitet, punktlighet och trafiksäkerhet.

Konkurrenskraftiga restider och godstransporter

Med de nationella transportpolitiska målen som utgångspunkt, har vi tillsammans beskrivit brister och formulerat mål samt tagit fram åtgärdsförslag, främst för järnväg där möjligheterna till utveckling bedöms vara störst. Förslagen omfattar exempelvis utbyggnader av befintlig järnväg, nya järnvägslänkar, utbyggnad till mötesfria vägar, bättre busstrafik och motorvägshållplatser. För att knyta samman trafikslag finns till exempel förslag på resecentrum, gemensamma biljettsystem och infartsparkeringar.

– För järnväg kan de långsiktiga målen sammanfattas med stärkt konkurrenskraft, kortare restid mellan ändpunkterna Stockholm och Oslo samt ett attraktivt transportsystem för pendling mellan större städer inom stråket. För vägnätet är målen att bygga bort flaskhalsar och öka trafiksäkerheten, säger Jan Lindgren, projektledare Trafikverket.

Åtgärdsförslag med perspektiv på över tjugo år

Utredningen är i ett tidigt planeringsskede och omfattar åtgärdsförslag från de närmaste åren till efter år 2040. Nu fortsätter processen med slutrapporten som ett gemensamt planeringsunderlag. Trafikverket ansvarar för att etablera och samordna arbetet och skapa mötesplatser för fortsatt samverkan med fördjupande utredningar för utveckling av stråkets transportsystem.

Åtgärdsvalsstudiens geografiska avgränsning

 

Slutrapport åtgärdsvalsstudie Förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm–Oslo, november 2017 (pdf-fil, 3 MB, öppnas i nytt fönster)

Åtgärdsvalsstudie – metod tidig planering

En åtgärdsvalsstudie är en metod i ett tidigt planeringsskede av transportsystemet. Metoden grundar sig på dialog och tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov och ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder. Vi utgår från den så kallade Fyrstegsprincipen. Det innebär att vi i första hand ska försöka hitta enkla åtgärder som ger god effekt, och i andra hand göra större investeringar och nybyggnationer.

Initiativtagare till en åtgärdsvalsstudie kan vara Trafikverket, kommun, region eller annan aktör. Resultatet från en studie – i form av rekommenderad inriktning och/eller åtgärder – läggs in i en "åtgärdsbank". Därefter kan en eller flera aktörer besluta om fortsatt hantering.