Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Om Mora och allmän trafikplikt

Media i Dalarna uppmärksammar att flygtrafik till och från Mora upphör. Trafikverket stoppar inte trafiken. Företaget som flyger får mellanlanda i Mora, men väljer att inte göra det.

Sträckan Sveg-Arlanda har så kallad allmän trafikplikt. Trafikverkets avtal med Flexflight för flygtrafik på sträckan Sveg-Arlanda har medgivit att mellanlandning, under vissa förutsättningar, kan ske i Mora inom ramen för Trafikverkets avtal. Trafikverket ansåg dock att Flexflights ersättning från AB Dalaflyget för sträckan Mora-Arlanda, det vill säga ersättning från två parter för samma sträcka, inte var förenligt med Trafikverkets och Flexflights avtal. Trafikverket uppmärksammade vid ett flertal tillfällen Flexflight på detta och begärde rättelse av Flexflight. Samtidigt drog Trafikverket av en del av ersättningen till Flexflight för ett trafikår, avtalsperioden, oktober 2016 – oktober 2017. 

Tvist uppkom mellan parterna

Tvist uppkom mellan parterna om flygavtalets tolkning. Flexflights ståndpunkt var att det inte var ett avtalsbrott att kombinera trafiken och att Trafikverket därför inte hade rätt att minska bolagets ersättning. Flexflight stämde Trafikverket i Falu tingsrätt för den avdragna ersättningen. Falu tingsrätt meddelade dom den 14 november 2017 där käromålet ogillades. Tingsrätten gick på Trafikverkets linje att flygbolaget Flexflights ersättning från Dalaflyget var oförenligt med det trafikavtal bolaget hade med Trafikverket om flyglinjen Sveg-Arlanda och att Flexflight skulle ersätta Trafikverkets rättegångskostnader.
Flexflight har därefter meddelat att man slutar att flyga Mora-Arlanda. 

Det står Flexflight fritt att flyga Mora-Stockholm (mellanlandning) enligt trafikavtalet Sveg-Arlanda, eller helt kommersiellt. Det står även andra kommersiella aktörer fritt att flyga till/från Mora. 

Trafikverket har regeringens uppdrag att med trafikavtal avhjälpa tillgänglighetsbrister

Trafikverket har i uppdrag att i hela landet avhjälpa tillgänglighetsbrister i den interregionala kollektiva persontrafiken, det vill säga persontrafik mellan regioner, där sådan inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift. Det sker genom så kallade trafikavtal för flyg, buss, tåg, samt Gotlandstrafiken som är ett särskilt uppdrag. Trafikverket prioriterar avtalen utifrån avtalets effekt på tillgängligheten, med hänsyn taget till kostnaden.

Utredning inför upphandling

Inför beslut om en upphandling genomför Trafikverket en utredning av hur väl trafikavtal kan bidra till att förbättra tillgängligheten, en grundläggande tillgänglighet. De samhällsmedel som finns att fördela ska ge så mycket samhällsnytta som möjligt. Därför används ett antal kriterier i utredningen inför ett nytt trafikavtal. Om behovet utifrån effekt på tillgängligheten motiveras för åtgärd, kan allmän trafikplikt införas och trafiken upphandlas.Gällande regelverk ska följas, bland annat ska Trafikverket förhålla sig till EU förordningen nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen.

Vid Trafikverkets utredning inför gällande flygavtal ansågs inte skälen vara tillräckliga för att Mora-Arlanda skulle omfattas av trafikplikt.
Trafikverkets förslag till nya trafikavtal avseende perioden 2019-2023 har varit på en remissrunda. Svaren har sammanställts och bearbetats. Beslut om nya trafikavtal kommer att fattas i mars.