Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så kan E6 genom Skåne fungera bättre

Ökad polisnärvaro, variabla hastigheter eller en generell hastighetssänkning och ett extra körfält i vardera riktning mellan Alnarp och Lomma. Det är några av förslagen som kommit fram genom Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för E6 genom Skåne.

E6 genom Skåne är en av landets mest trafikerade motorvägar och en viktig pulsåder nationellt och internationellt. Den är viktig för pendlarna, men också för näringslivet med tung trafik från Öresundsbron och omfattande godstrafik från Trelleborgs hamn.

I Trafikverkets omfattande åtgärdsvalsstudie redovisas åtgärder, både på kort och lång sikt, för hur den högt belastade vägsträckan ska fungera bättre.

– Med den här studien har vi verkligen tagit ett helhetsgrepp om problemen kring E6:an genom Skåne som ingen annan tidigare har gjort. Nu har vi den kunskap vi behöver för att planera och genomföra rätt åtgärder, säger Jack Bårström, samhällsplanerare på Trafikverket.

Studien visar att trafiksäkerheten är god med statistiskt färre antal döda och svårt skadade än man kan förvänta sig utifrån vägtyp, trafikmängd och hastighet.

Dock närmar sig E6 kritiska kapacitetsgränser under enskilda timmar på vissa punkter och delsträckor. Känsligheten för störningar på E6, speciellt sträckan Vellinge–Helsingborg, är också stor. 

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie belyser åtgärder för att minska störningar och stopp och öka förutsägbarheten för restiderna.

Förslag på åtgärder:

  • Gör E6:an till en mer intelligent väg som kan kommunicera med trafikanterna via variabla meddelandeskyltar.
  • Öka polisnärvaron och utred införande av tekniska system för övervakning.
  • Överväg variabla hastigheter eller generell hastighetssänkning till 100km/tim på hela eller delar av sträckan mellan Vellinge–Helsingborg.
  • Omdisponera vägytan för ett extra körfält i båda riktningarna mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Lomma.
  • Öka myndighetssamverkan både mellan olika externa myndigheter men även internt inom Trafikverket för att koordinera åtgärder så att störningar minimeras.
  • Kommunernas arbete med hållbart resande och transportsnål planering är viktigt för att avlasta E6, denna verksamhet bör stödjas exempelvis genom stadsmiljöavtal.

Bakgrund till åtgärdsvalsstudie för E6

E6 genom Skåne har de senare åren blivit alltmer störningskänslig, större allvarligare olyckor och mindre incidenter skapar snabbt köbildning och därmed blir restiden mycket oförutsägbar under vissa timmar på dygnet.

Under våren 2017 har Trafikverket fördjupat kunskapen kring trafikflöden, orsaker till olyckor, erfarenheter från andra storstadsregioner med mera. Med detta som underlag har Trafikverket under hösten arbetat fram förslag till åtgärder. Åtgärdsförslag presenterades på Kunskapsseminariet om E6 genom Skåne den 24 november i Malmö

Arbetet har skett i samverkan med kommuner, Region Skåne, Länsstyrelsen, räddningstjänst och polis och har resulterat i en långsiktig målbild för framtidens E6.

De åtgärder som föreslås bidrar till ett eller flera av projektmålen: Minskade störningar och stopp, ökad förutsägbarhet gällande restider, acceptabla hastigheter under maxtimmen på hårt belastade sträckor.