Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stockholms skyline nattetid
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi har kartlagt planeringssamarbetet med kommunerna

Trafikverkets uppdrag av regeringen att kartlägga planeringssamarbetet med kommunerna är klart. Fokus ligger på kopplingen mellan planeringen av infrastrukturprojekt och bostadsbyggande.

Ansvaret för att det byggs bostäder i Sverige är delat där staten sätter spelreglerna, kommunerna detaljplanerar och bostadsbolagen bygger. Kommunerna måste i större utsträckning få rätt förutsättningar för att kunna planera för nya bostäder där många vill bo. Som svar på regeringsuppdraget har vi därför kommit med en rad förslag till hur samarbetet med kommunerna i planeringsprocessen kan förbättras.

Stärkt regional planering

Frågor kopplade till planering av den kommunala markanvändningen bör lyftas ytterligare genom att stärka trafikstrategiernas betydelse i planeringen av infrastrukturen eller genom ökade krav i hanteringen av plan- och bygglagen.

– Vi bör bli tydligare i hur trafikprognoser kan användas i planeringen av infrastruktur och bebyggelse för att underlätta kommunernas målstyrning, säger Rami Yones, Planering.

Samverkan och ökat kunskapsutbyte

Aktörerna ser en stor nytta av samverkan och dialog med Trafikverket i tidiga faser, innan de formella planeringsprocesserna påbörjats.

– Här föreslår vi därför att ett nytt arbetssätt införs som kan anpassas till kommunernas behov, så som samverkan i översiktsplaneringen, vilket kräver att samtliga aktörer prioriterar detta.

Ett ökat kunskapsutbyte mellan aktörerna skulle kunna minska diskussioner om formaliafrågor, och fokus kan istället läggas på strategiska frågor.

– Om både vi och kommuner fokuserar på trafikstrategiska frågor, finns förutsättningar för att samsyn skapas och därmed undvika konflikter i senare faser, säger Rami Yones.

Tydligare skydd av riksintressen inför förtätning

Vi bör kommunicera transportsystemets utveckling till kommuner och andra samarbetspartner tydligare. Det behöver också bli tydligare vad som är riksintresse i transportsystemet och hur detta ska skyddas mot försämrad funktion. Här berörs önskemål om förtätning med bostäder intill infrastruktur.

Rapporten hittr du på denna sida: Regeringsuppdrag