Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Mer underhåll och ökad kapacitet lyft för näringslivet i nationell plan

Den nationella planen för 2018–2029 som är beslutad ska ge näringslivet effektivare transporter. Ökat underhåll stärker järnvägens tillförlitlighet. En ny näringslivspott och åtgärder för längre, större och tyngre transporter är andra viktiga delar.

Regeringen har nu tagit beslut om Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Beslutet ligger i linje med Trafikverkets förslag för ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem.

Men regeringen har också valt att lyfta in ett antal nya objekt i planen. Bland dessa finns muddring av farleden till Göteborgs hamn för att kunna ta emot större fartyg, ny järnväg Göteborg–Borås, pilotsträckor för elvägar och mer pengar till dubbelspår på Ostkustbanan norr om Gävle.

Planen innebär att drygt 700 miljarder kronor satsas på transportsystemet de kommande tolv åren. Det är en ökning med 100 miljarder kronor jämfört med föregående plan. Den nya planen innehåller många åtgärder som ska bidra till effektivare godstransporter för näringslivet.

Magnus Landström, nationell näringslivskoordinator

– Åtgärderna för ökad robusthet och kapacitet i järnvägsnätet är mycket viktiga för näringslivet. Företagen behöver förutsägbarhet i sina leveranser gentemot kunderna, där tillförlitligheten oftast är viktigare än att godstransporterna kommer fram, säger Magnus Landström som är nationell näringslivskoordinator på Trafikverket.

Kraftig ökade anslag ger nu möjlighet att rusta upp järnvägen och att börja återta det eftersatta underhållet. Det här ska på sikt skapa en mer robust järnväg med ökad kapacitet och färre störningar i trafiken.

Bland de nybyggen som får stor betydelse för näringslivets transporter finns dubbelspår på Hamnbanan i Göteborg och dubbelspår genom Varberg. Dubbelspåret Hallsberg–Mjölby byggs klart och utbyggnaden av dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall påbörjas. Den första delsträckan på Norrbotniabanan Umeå–Skellefteå påbörjas också.

– I det kortare perspektivet kommer genomförandet av såväl investeringar som underhållsinsatser att medföra störningar eller restriktioner i trafiken på den hårt belastade järnvägen. Men med en bra framförhållning och nära dialog så bör störningarna för näringslivet ändå kunna minimeras, säger Magnus Landström.

Han pekar också på att planens åtgärder för att kunna köra längre, tyngre och större godståg, upp till 750 meter långa, och tyngre vägtransporter med en bruttovikt på upp till 74 ton (BK4) ger betydelsefulla möjligheter till effektivisering i näringslivets transporter. När mer gods kan transporteras i färre tåg eller lastbilar sänks transportkostnaderna.

En annan åtgärd som näringslivet efterfrågat och som regeringen nu godkänt är den så kallade näringslivspotten på 1,2 miljarder kronor för riktade och snabba åtgärder för näringslivets transportbehov på järnvägen. Näringslivet får här möjlighet att föreslå och påverka prioriteringen av små, enkla effektiviseringsåtgärder för att täcka behov av justeringar i infrastrukturen som kan uppstå med kort varsel. Det kan till exempel vara mindre kapacitetshöjande åtgärder, borttagande av små hinder för att möjliggöra större, bredare eller högre transporter eller anläggandet av en ny växel för att effektivisera ett transportflöde.

– Det här kan få stora effekter för företagens möjlighet att effektivisera godstransporter på järnväg. Vi jobbar redan nu med att tillsammans med näringslivet att identifiera konkreta trimningsåtgärder som på ett avgörande sätt kan stärka näringslivets och järnvägens konkurrenskraft. Arbetet är ännu i sin linda men redan i år genomförs sådana åtgärder, säger Magnus Landström.