Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut

Det är trångt på det svenska järnvägsnätet. För att möta de ökade behoven av person- och godstransport har regeringen uppdragit Trafikverket att planera och bygga nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö.

Utbyggnad måste dock ske i den takt som Sveriges ekonomi tillåter. Enligt det beslut som regeringen tog den 31 maj 2018 är målet att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas, så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer som kortar restider och främjar en överflyttning av resor från flyg till tåg. I den nationella planen för 2018–2029 ingår sträckorna ]ärna–Linköping (Ostlänken), Lund–Hässleholm och Göteborg–Borås.

Som underlag till regeringens beslut har Trafikverket, enligt regeringens direktiv, tagit fram ett förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. För att kunna lägga fram ett bra beslutsunderlag genomförde vi dialogmöten på både nationell och regional nivå, med myndigheter, näringsliv, intresseorganisationer och beslutsfattare inom infrastruktur, transporter och resande. Utöver dialogmötena hade, och har, Trafikverkets regioner löpande kontakt med medborgare, lokalt näringsliv, samarbetspartner och andra offentliga aktörer, till exempel regioner, länsstyrelser och kommuner.

Utgångspunkterna för Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 är de transportpolitiska målen, riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling samt regeringens direktiv.

Regeringen har beslutat om nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Trafikverkets uppdrag är nu att genomföra de åtgärder som beskrivs och finansieras via den nationella planen. Den omfattar åtgärder som innebär ett viktigt steg mot ett modernt och hållbart transportsystem. Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut. Den finansiella ramen är 622,5 miljarder kronor. Utöver det tillkommer 90 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar.

Trafikverket bygger Ostlänken för att framtidens tågresor ska bli snabbare, pålitligare och hållbara

Dagens spår i stråket mellan Stockholm och Göteborg/Malmö är hårt belastade, och ny kapacitet behövs både för att möta efterfrågan på tågresor och för att kunna förbättra underhållet av befintlig järnväg. Ostlänken har planerats under ett antal år, och de stationsorter som planerats har inte förändrats, vilket bekräftats av Sverigeförhandlingen. Den förändring som Trafikverket fört in i förslaget till nationell plan 2018–2029 är att banan ska byggas för 250 km/tim, med ett spår som ligger på ballast. Oavsett vilken hastighet som väljs för Ostlänken, kommer den nya banan att skapa förutsättningar för hållbart resande i regionen och i landet.

Projekt Ostlänken befinner sig i fasen för planläggning och projektering. Bygget av industrispåret Kardonbanan i Norrköping pågår, eftersom det skapar förutsättningar för byggandet av höghastighetsbanan. Övrig byggnation har inte påbörjats utan planeras till 2022. Projektering av bygghandlingar kommer att upphandlas inom några år.

Ostlänken har fått regeringens tillåtlighet, och beslutet gäller oavsett om hastigheten beslutas till 250 eller 320 km/tim. Spårdragningen förändras troligtvis i begränsad utsträckning vid en eventuell sänkning av maxhastigheten, bland annat för att stationsorterna ligger relativt tätt. Den korridor som Ostlänken planeras för har hastighetsbegränsningar för infart till Norrköping och Linköping. Även landskapet och geologin längs med sträckan sätter förutsättningarna för hur järnvägen kan dras i området. Ostlänken utformas med stationerna Linköping, Norrköping, Nyköping, Skavsta och Vagnhärad. I och med beslutet om tillåtlighet kommer stationen för Skavsta att placeras på bibanan.

Hur går vi vidare?

I fallet med de nya stambanorna har regeringen signalerat att en bred politisk överenskommelse krävs för att säkra en långsiktigt hållbar inriktning och att fortsatta diskussioner kommer att ske. Vilken hastighet banorna i sin helhet ska byggas för är därför i nuläget inte klart. Trafikverket kommer att fortsätta att planera och projektera för de sträckor som regeringen finansierat i den nationella planen. Trafikverket har inte tagit ställning, och ska inte ta ställning, i frågan om hastighet för de nya stambanorna. Vi inväntar därför regeringens beslut.

Lennart Kalander
Nationell planering, Trafikverket