Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vinterväg med gatubelysning

God belysning ska finnas där den ger mest nytta för trafiksäkerheten och skapar trygghet för oskyddade trafikanter. Bilden är från Funäsdalen. Foto: Henrik Gidlund, Trafikverket

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Obefogad oro för att Trafikverket ska släcka lyset

Trafikverkets belysning längs en del av riksväg 90 i Sollefteå har väckt diskussion i media om vägbelysningen på landsvägarna. Den oro detta har skapat är obefogad.

De senaste veckorna har Trafikverket plockat ned belysningsstolpar på en cirka 3 kilometer lång sträcka längs väg 90 i Sollefteå. Det var vid en besiktning i oktober som det stod klart att de gamla belysningsstolparna var i så dåligt skick att de innebar en olycksrisk. Vi bedömde att de måste plockas ned omgående.

Stora delar av sträckan kommer nu att få ny modern belysning. De fyra trafikplatserna med sina anslutningsvägar kommer att vara belysta. Samma gäller den del av vägen som har mest trafik och som dessutom har intilliggande gång- och cykelvägar.

Men på några delar av vägen kommer Trafikverket inte att ersätta den gamla belysningen med ny. Längs dessa delsträckor finns inga utfarter eller anslutande vägar. Här finns normalt inga oskyddade trafikanter – gående och cyklister använder lokalgator som går parallellt med eller under väg 90. Vägen går i en avskild vägkorridor som formellt sett går utanför detaljplanelagt område.

Obefogad oro

Vår åtgärd har skapat debatt. Bland annat hävdas att Trafikverket på eget bevåg skulle ha ändrat regelverket – att åtgärden i Sollefteå innebär att vi är på väg att skapa ett prejudikat som skulle leda till att belysningen släcks ned på stora delar av våra vägar utanför storstadsområdena.

– Det påståendet är fel och den oro som det skapar är obefogad. I detta och i alla andra fall ska vi hålla oss till det regelverk som gäller, säger Ingela Öhrling, samhällsplanerare i Region Mitt. Trafikverket utgår från kraven i VGU, Vägars och gators utformning. Det är ett styrande dokument som är upprättat i samverkan mellan Trafikverket och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Regelverket tillämpas på samma sätt i hela landet.

I Sollefteå har kommunen en avvikande tolkning av vad som enligt VGU ska räknas som tätort. Trafikverket kommer därför att göra en fördjupad utredning som klarlägger detta.

Belysning är mer än säkerhet

Trafikverket ansvarar för belysningen på de statliga vägarna. Vår grundprincip är att det ska finnas god belysning där den ger mest nytta för trafiksäkerheten och skapar trygghet för oskyddade trafikanter.

Samtidigt finns andra aspekter kopplade till vägbelysningen. Den binder ihop och markerar de platser där människor lever och bor. Dessa aspekter ligger inte i Trafikverkets uppdrag och därför kan kommunerna vilja bekosta belysning på sådana sträckor. Detta tillämpas runt om i landet.

Pilotprojekt med kommunerna

Att studera var belysning behövs och jämföra med befintlig belysningsanläggning läng statliga vägar är en av utgångspunkterna för ett pilotprojekt som Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Trafikverket driver tillsammans. Syftet är att ta fram ett uppdaterat förhållningssätt för vägbelysningen i hela Sverige. I dag finns belysning som ägs av kommuner utmed statliga vägar. Därför är en viktig del att skapa samsyn kring vem som ska äga och ansvara för underhåll och därmed stå för kostnaderna kring utrustning och belysning.

En stor del av belysningsanläggningen är dessutom i behov av reinvestering och därför är det hög tid att besluta sig var belysning verkligen behövs. Att släcka belysning på sträckor utan oskyddade trafikanter och med lägre trafikflöden kan göra det möjligt att i framtiden bygga ny belysning vid gång- och cykelpassager där det saknas belysning i dag.

Ett bättre beslutsunderlag

I pilotprojektet ingår det 17 kommuner. Pilotprojektet är inte känt över hela landet och det kan förklara varför Trafikverkets åtgärd på väg 90 har fått uppmärksamhet och gett upphov till feltolkningar.

– Vi behöver ett uppdaterat förhållningssätt som är lika för hela Sverige. Trafikverket och SKL bedömer att pilotprojektet kommer att ge ett bättre beslutsunderlag för en långsiktig hantering av belysning. I avvaktan på detta resultat följer Trafikverket det regelverk som finns i dag, säger Mathias Wärnhjelm som är uppdragsledare på Trafikverket.

Läs mer om översyn av kommunala belysningsanläggningar vid statlig väg