Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så ska Trafikverket belysa väg 90 i Sollefteå

Trafikverket har tagit fram ett förslag till ny belysning för väg 90 i Sollefteå. De delar av vägen där människor rör sig får ny, modern belysning, liksom trafikplatser och rondeller. Men vägkorridorerna för bilar kommer inte att belysas.

Det är vägens funktion och utformning som avgör hur den ska belysas. Vägbelysning ska finnas där den gör mest nytta – där den behövs för att skydda oskyddade trafikanter, för tillgänglighet – att trafikanter ska kunna orientera sig, men också för att skapa trygghet. När vi nu förnyar belysningen på väg 90 i Sollefteå arbetar vi utifrån samma principer som format andra belysningsanläggningar på liknande vägsträckor i landet.

I höstas tog Trafikverket ned belysningsstolpar på en cirka 4 kilometer lång sträcka på väg 90 i Sollefteå. Under förra årets snörika vinter hade två belysningsstolpar rasat i samband med att vägen plogades. Trafikverket beställde därför ett test där man belastade stolparna. Resultatet var alarmerande: Av 115 belysningsstolpar var det bara 12 som blev godkända.

Vi bedömde att det fanns ett akut behov att ta ned stolparna. De riskerade helt enkelt att ramla över vägen. Vid trafikplatserna ordnades en provisorisk belysning. Där kunde också ett antal stolpar stå kvar. De var i bättre skick än stolparna på sträckorna mellan trafikplatserna.

Trafikverket har nu avslutat behovsutredningen och projekterar nu en ny, modern belysningsanläggning som ska sättas upp under barmarkssäsongen 2019:

  • Trafikplatser och rondeller med anslutningsvägar kommer att vara belysta.
  • Sträckan från Sjukhusrondellen in mot rondellen söder om Ångemannabron i centrala Sollefteå kommer att vara belyst, eftersom den delen av väg 90 har mycket trafik och det finns gång- och cykelvägar där.
  • Delsträckor där det varken finns oskyddade trafikanter eller utfarter får ingen ny belysning. 

Varken landsortsväg eller tätortsgata

Trafikverket vill således slopa belysningen på delsträckorna mellan trafikplatserna Hågesta, Västanbäck och den så kallade Sjukhusrondellen. Detta ställningstagande har lett till att väg 90 i Sollefteå hamnat i fokus i en större diskussion där många uttrycker oro över att landsbygden ska ”släckas ned”. Väg 90 går i huvudsak utanför Sollefteås stadskärna, men inom det som enligt SCB:s definition är tätort, och dessutom inom detaljplanelagt område. De delsträckor som diskuteras är inga landsbygdsvägar, men inte heller några tätortsgator.

Vägkorridor utan anslutande trafik

På de aktuella vägsträckorna finns inga utfarter, och inte heller några busshållplatser. Gående och cyklister använder lokalgator som går parallellt med eller under väg 90 – normalt finns inga oskyddade trafikanter på vägen. Vägkorridoren är avskild från bebyggelse med gräsytor, vallar, träd och buskar.

Få olyckor – de flesta i dagsljus

Vägen är tvåfilig med en smal vägren. Skyltad hastighet är 90 km/tim. Av de sju olyckor som inträffat sedan 2003 har fem inträffat i dagsljus. De två som inträffat i mörker är singelolyckor. Ingen oskyddad trafikant har varit inblandad.

Den största trafiksäkerhetsrisken på vägsträckan finns vid Gudlav Bilder-skolan, där stigar visar att gående passerar vägen. Platsen ligger 200 meter från närmaste passage under vägen. Även om vägen skulle vara belyst skulle platsen vara farlig att passera eftersom farten är hög – och bilförare förväntar sig inte att någon ska vistas på vägen. Trafikverket bedömer att det i stället krävs andra insatser eller åtgärder för att komma tillrätta med problemet.

Belysning utifrån vägens utformning och funktion

I bedömningen av om en väg ska belysas eller inte utgår Trafikverket från hur vägen är utformad och vilken funktion den har. En vägsträcka med blandtrafik ska belysas för att göra vägen trafiksäker och tillgänglig, men också trygg. Där människor går och cyklar för att komma till affären, skolan eller busshållplatsen ska det vara lätt att orientera sig. Samtidigt blir belysningen en tydlig påminnelse till de som kör på vägen att sänka hastigheten och hålla uppsikt.

Tidigare belystes vägar främst utifrån vägtrafikens behov. I dag har fokus flyttats till oskyddade trafikanter. Vår kunskap om var belysningen ger mest nytta för trafiksäkerheten har ökat, samtidigt som bilarna får allt bättre belysning.

Hur vi förändrar belysningen på väg 90 förbi Sollefteå är ett exempel på detta. Om en vägsträcka uppfyller vissa parametrar – som att vägen inte har oskyddade trafikanter, att den har rätt standard för trafikvolymen och saknar anslutningsvägar – kan vi överväga att avveckla belysningen den dag anläggningen blivit för gammal. I stället prioriterar vi trafikmiljöer med oskyddade trafikanter som gående och cyklister – ledstjärnan är trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet.

Modern belysning

Den nya belysningsanläggningen som Trafikverket nu projekterar använder den senaste tekniken med bättre ljusflöde. Armaturerna med LED-ljus riktar ljuset dit det gör nytta och ger mindre oönskat ljus som kan störa människor, djur och natur.

Belysningsarmaturer med LED-ljus.
Den nya belysningen får armaturer med LED-ljus.
Foto: Marcus Funke

Belysningen som är planerad på väg 90 utgår från samma princip som är etablerad sedan länge. Liknande lösningar finns till exempel på väg 70 genom Hedemora, E16 genom Falun och väg 25 genom Växjö.

Helhetssyn på VGU

Trafikverkets bedömningar i belysningsfrågor vilar på ”Regler och råd för vägar och gators utformning” (VGU). Trafikverkets specialister tolkar riktlinjerna i VGU utifrån en helhetssyn som också innefattar det bakgrundsarbete som ligger till grund för skrivningarna. Vår utgångspunkt är att bedömningen av belysning ska baseras på vägens utformning och funktion. Samtidigt inser vi att VGU kan tolkas på flera sätt och behöver förtydligas.

Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar Trafikverket fram en ny version av VGU. Just nu pågår en remissomgång, vilket gör att vi kan ha ett förtydligande i nyutgåvan av VGU till sommaren 2019.

Pilotprojekt om belysning som ägs av kommuner

På sidan om revideringen av VGU pågår ett pilotprojekt som SKL och Trafikverket driver tillsammans. Syftet är att ta fram ett gemensamt förhållningssätt för vägbelysningen i hela Sverige. På delar av det statliga vägnätet finns belysning som ägs av kommuner. Därför är en viktig del att skapa samsyn kring vem som ska äga och ansvara för underhållet och därmed stå för kostnaderna i framtiden. I pilotprojektet ingår 17 kommuner runt om i landet.

Det är viktigt att understryka att detta pilotprojekt inte har någon koppling till Trafikverkets åtgärd i Sollefteå. Väg 90 är en statlig väg och belysningsanläggningen på vägen tillhör Trafikverket.

Löpande översyn av belysning

Trafikverket ser över sina anläggningar löpande. När det är aktuellt att byta ut eller förändra belysning gör vi alltid någon form av utredning – större eller mindre, beroende på var sträckan finns och vilken funktion vägen har.

Trafikverkets ambition är alltid att ge god tid till dialog med berörda kommuner. I Sollefteå tvingades vi sätta in snabba åtgärder. Ett så kallat stolptest där belysningsstolparna belastas i sidled genomfördes i september 2018. Det visade att hela anläggningen var i så dåligt skick att det krävdes en omedelbar insats. Arbetet med att ta ned stolparna påbörjades fyra veckor efter det möte där vi informerade Sollefteå kommun om det läge som uppstått.