Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration från färdplanen. Stilistiskt tecknad horisont av fyra fordon: Buss, tåg, bil och flyg.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny färdplan ökar takten för ett digitaliserat och hållbart transportsystem

Trafikverkets färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem är nu offentliggjord. Färdplanen etablerar både en grund för kunskapsbyggande och ökar transportsystemets digitaliseringstakt i praktiken. 20 konkreta åtgärder presenteras.

Digitaliseringen innebär bland annat att väginfrastrukturen blir uppkopplad och en mer integrerad del i olika transportlösningar, vilket kan bidra till ett mer effektivt och hållbart transportsystem. Här kan färdplanen skapa ökad samhällsnytta när vi planerar och genomför åtgärder på det statliga transportnätet.

Delad information kan lösa mycket

Olof Johansson
Olof Johansson 

– Vi ser stora möjligheter att göra vägtransportsystemet mer effektivt och hållbart, säger Olof Johansson, programchef. Det handlar till exempel om ihopkopplade transportkedjor där information utbyts – som kan ge mer gods i varje transport, pålitligare information, förenklad ruttoptimering och ökade fyllnadsgrader. För den enskilde trafikanten kan det innebära bättre framkomlighet på väg, mindre köer och bättre förutsägbarhet på resan.

Färdplanen etablerar en grund för strategiskt kunskapsuppbyggande kring ett automatiserat och uppkopplat vägtransportsystem, till exempel genom lärdomar via tester, forskning och innovationsupphandlingar. Den presenterar också en rad konkreta åtgärder för att testa nya innovativa lösningar som bidrar till att vi stegvis bygger upp kunskapen inom området.

Bra för trafiksäkerhet och klimat

Ett uppkopplat vägtransportsystem både minskar klimatpåverkan och ökar trafiksäkerheten. Istället för att bygga nytt kan uppkopplade fordon och informationsdelning underlätta för att styra om trafiken, och behovet av att bygga nytt minskar.

– Ett exempel är att göra hamnen till en informationsnod. Om vi som myndighet kan dela vår data med andra myndigheter och med industrin (exempelvis om störningar i järnvägssystemet), kan vi skapa bättre godsflöden, ett större förtroende för de olika trafikslagen och mer effektiva logistikkedjor, framhåller Olof Johansson.

En viktig del i färdplanen är också att utveckla kunskapen om hur automatiserade fordon kan introduceras i vägtransportsystemet. Det behöver finnas miljöer i det allmänna vägnätet där tekniken kan testas – separerat eller delvis separerat från manuellt framförda fordon. Ambitionen är att utveckla en demonstrationssträcka där vi lär oss om detta. Detta behöver göras utan att framkomligheten för vanlig trafik påverkas negativt eller trafiksäkerheten äventyras.

Samverkan viktig för framgång

Nästa steg handlar om att vidareutveckla och konkretisera åtgärderna i färdplanen. Det behöver utredas hur de ska finansieras och genomföras samt hur detta underlag sedan integreras i en eventuell kommande åtgärdsplanering.

– Samverkan med andra aktörer är nödvändig för genomförandet. Färdplanen beskriver vårt, Trafikverkets, bidrag. Genom att vara proaktiva och använda det statliga vägtransportsystemet som testarena för att rulla ut framtidens tekniker, kan vi också bidra positivt till svensk industris konkurrenskraft. I nästa steg vill vi etablera en struktur för samverkan och genomföra kunskapsutbyte kring exempelvis hur åtgärderna påverkar regelverk, funktionella krav på väg eller vilken digital infrastruktur som behöver finnas på plats, avslutar Olof Johansson.


20 åtgärder inom fyra områden

Kärnan i färdplanen är 20 konkreta åtgärdsförslag, som är indelade i fyra områden enligt nedan.

Ökad kunskap om automatiseringens effekter

 • Automatiserad buss mellan noder på landsväg
 • Automatiserade godstransporter mellan noder
 • Automatiserade fordon på statligt vägnät i dedikerat körfält
  Automatiserade robotar för underhåll av cykelinfrastruktur

Effektivt utnyttjande av kapacitet

 • Styrning av trafik för ökad framkomlighet
 • Framkomlighetsåtgärder för regional trafik
 • Multimodal datadelning av potentiella störningar till fordon
 • Hamnen som nod för informationsutbyte
 • Kombinerad mobilitet

Hållbart och säkert transportsystem genom digitalisering

 • Åtgärder för ökad hastighetsefterlevnad inom vägtrafik
 • Urbana miljözoner för ökad regelefterlevnad
 • Dynamisk miljöstyrning på statligt vägnät
 • Gröna körfält
 • Ökad samlastning och smarta logistikhubbar

 Nya planeringsstöd för ökad användbarhet

 • Storskalig simulering för interaktion av automatiserade och manuellt framförda fordon
 • Simulering av framtida infrastrukturåtgärder
 • Videoanalys för att analysera utnyttjande av cykelvägnätet
 • Insamling av mobildata för att fånga potential för ökad cykling på statligt vägnät
 • Bättre planeringsunderlag genom analys av flödesdata
 • Avancerad bildanalys av landskap


Åtgärdsförslagen har sin grund i möjligheterna med digitaliseringen, men utgår till stor del från konkreta behov regionalt och nationellt, samt delvis också från att vi behöver skaffa oss mer kunskap inom vissa områden. Åtgärderna har tagits fram i samspel med huvudsakligen våra regionala och nationella planerare samt nationella experter.