Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Odenplan armeringskorg till pålplintsschakt

Trafikverket har analyserat kostnadsutvecklingen i investeringsprojekt.

Kostnader i investeringsprojekt är en förtroendefråga som prioriteras av Trafikverket

På uppdrag av regeringen har Trafikverket analyserat ökade kostnader i investeringsprojekt. Utvecklad kvalitetsstyrning, innovation och fortsatt digitalisering av anläggningen bidrar till att sänka kostnaderna i Trafikverkets investeringsprojekt.

Kostnaderna i investeringsprojekten har ökat och regeringen har givit oss i uppdrag att ta reda på varför och föreslå åtgärder för att minska eller undvika dessa. De projekt som har analyserats är projekt över 100 miljoner kronor och som har avslutats åren 2018 – 2020.  Nu har vi redovisat uppdraget till regeringen där vi bland annat har tittat på skillnader mellan leverantörernas anbud och slutkostnader jämfört med Trafikverkets egna beräkningar.  Vi har också gjort en handlingsplan med ett åtgärdsprogram för att minska kostnadsöverskridanden i investeringsverksamheten.

– Kostnadsutvecklingen vid upphandling och när vi genomför investeringsprojekt är en förtroendefråga och ett prioriterat område för Trafikverket. Vi har identifierat en rad områden där vi kan utveckla oss och blir bättre tillsammans med branschen. Ett sådant område är kvalitetsstyrning där grunden är att ”göra rätt från början” för att undvika omtag och ändringar som fördyrar upphandlingar. Ett annat område är fortsatt digitaliseringen av anläggningen som kan förbättra hela processen från planering, affär och genomförande av projekt, säger utredningsledaren Mats Karlsson, på Trafikverket

Aktiv kvalitetsstyrning genom hela projektprocessen kan sänka kostnaderna 

Planeringen av projekten och hur projekten genomförs har stor påverkan på slutkostnaden. Det beror dels på värderingen av projektkostnaden dels på hur tydliga kraven i kontrakten är och hur riskbedömningen ser ut. Det är enklast att ta fram en kostnadseffektiv lösning för infrastrukturprojekt tidigt i projekteringen. Underlag för upphandling och genomförande av entreprenader samt brister i handlingar är saker som påverkar kostnaderna. Brister i projekteringenkan få stora följdverkningar för upphandling och genomförande av entreprenader.

– För att sänka kostnaderna behövs ett system som följer upp kvalitetsavvikelser både hos Trafikverket och leverantörer. Även oberoende analyser för att titta på om den bästa lösningen har valts, bör göras. Krav, projektmål och beskrivning av uppdragen med fokus på tydlighet och kalkylerbarhet bör särskilt betonas, menar Mats Karlsson. 

Branschsamarbete och innovation är en nyckel till bättre kostnadsutveckling

Innovation som verktyg är ett arbetssätt som kan bidra med nytänkande och utveckling i projekten och affären som helhet och det leder till bättre kostnader och hållbarhet. Ungefär 80 procent av Trafikverkets omsättning är upphandlad så vår förmåga att utveckla branschen är en nyckel till bättre kostnadseffektivitet och det är Trafikverkets ansvar att ta initiativ till och se till att samarbetet drivs framåt.

– Innovation som verktyg är viktigt för att bygga framtidens kompetens, utveckla metoder och modeller samt demonstrera nya systemlösningar som binder samman teknik, affärsnytta och samhällsnytta på transportområdet. Innovation är centralt för Trafikverkets förmåga att lösa sina uppgifter samt för kunskapsutvecklingen hos konsulter, entreprenörer och Trafikverket, säger Torbjörn Sohlberg, Affärsstrateg på Trafikverket.

En digitaliserad anläggning sparar tid och pengar

– En digital anläggningsmodell, digital tvilling, är grunden för att Trafikverkets och branschen ska kunna effektivisera och sänka kostnaderna. Det finns utmaningar i arbetet med att digitalisera anläggningen men det kommer att spara pengar och tid och det bör prioriteras ytterligare. Utmaningarna handlar om it-säkerhet, informationsflödet och hanteringen av information samt att vi inte har en samlad information om anläggningen. Idag hanteras information om konsultuppdrag och entreprenader i flera separata system, avslutar Mats Karlsson på Trafikverket