Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Då ska du skicka bygglovshandlingar till Trafikverket i Stockholm

Trafikverket vill vara med som remissinstans för bygglov och tillståndsansökningar som på något sätt påverkar våra anläggningar i Stockholms län.

På Trafikverket i Stockholm ansvarar enheten Samhällsplanering för att svara på de över 350 bygglovsärenden som kommer in från kommunerna i regionen under ett år. Cirka hälften är remissärenden. Men vi vill ha ännu fler. Vi vill ha alla bygglovsärenden som på något sätt påverkar våra anläggningar i Stockholms län på remiss.

Trafikverket vill vara med som remissinstans för bygglov och tillståndsansökningar i följande fall:

 • Det som planeras ligger i närheten av en statlig väg eller järnväg, eller när Trafikverket är fastighetsägare eller berörd granne och ansökan om bygglov inte är i överensstämmelse med gällande detaljplan eller om detaljplan saknas. Detta gäller även om detaljplanens genomförandetid är passerad (vilket även gäller rivningslov, ändrad användning eller marklov).
 • Det som planeras ligger inom eller nära riksintresse för kommunikation, både befintlig och planerad framtida anläggning.
 • Det som planeras ligger i närheten av en hamn eller flygplats.
 • Riktvärden för buller överskrids eller riskerar att överskridas i framtiden.
 • Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids eller riskerar att överskridas i framtiden.
 • Det finns risk för grundvattensänkning som kan skada Trafikverkets anläggning.
 • Ärendet gäller ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, eller anmälan om detta enligt miljöbalken och Trafikverket är sakägare.
 • Det finns risk för påverkan på avvattningen i området eller annan skadlig påverkan på Trafikverkets anläggningar på grund av ändrade vattennivåer eller flöden.
 • Ärendet gäller vindkraftverk, master eller torn inom 500 m från en statlig väg eller järnväg samt vindkraftverk med en totalhöjd på över 50 meter inom 30 km från en järnväg.
 • Ärendet gäller byggnader, vindkraftverk eller master som är över 20 meter och ligger inom 55 km från en flygplats.
 • Ärendet gäller en reklamanordning som riktar sig till trafikanter på det allmänna vägnätet där Trafikverket är väghållare.
 • Ärendet gäller marklov för en ny ledning eller för att utföra arbete på befintlig ledning inom vägområdet eller inom eller intill en järnvägsfastighet.
 • Det ärendet gäller kan i övrigt medföra konsekvenser för det allmänna järnvägsnätet eller vägnätet där Trafikverket är väghållare.
 • Ärendet gäller en ny eller ändrad utfart till allmän väg där Trafikverket är väghållare.

Det här behöver Trafikverket vid en bygglovsremiss:

 • Fastighetsbeteckning för den planerade åtgärden.
 • Skalenliga ritningar med norr-pil, gärna i utskriftbart A3-format.
 • Situationsplan samt vid behov en översikt/orienteringskarta som visar avståndet till Trafikverkets anläggning eller fastighetsgräns.
 • Planritning och elevationsritningar vid behov.
 • Att Kommunens ärendenummer och handläggare eller annan kontaktperson framgår.
 • Vem sökande är och i vilket syfte åtgärden utförs.
 • Att sista svarsdatum framgår, tänk på att Trafikverket kan behöva tid för intern remissomgång för att kunna svara på remissen.
 • I ärenden som gäller energibrunnar måste borrplan redovisas som även visar vinkeln och borrhålens utsträckning.

Så här gör du för att skicka din remiss

Ärendet med alla nödvändiga dokument skickas till Trafikverkets ärendemottagning.

Hellre elektroniskt än i pappersform

När det gäller bygglovshandlingar, ser vi gärna att du skickar dem elektroniskt i stället för i pappersform.

E-post: trafikverket@trafikverket.se

Skickar du med post är adressen:
Trafikverket
Ärendemottagningen
Box 810
781 28 Borlänge

Svar på din remiss

Alla remisser som kommer in besvaras, även när Trafikverket inte har några invändningar. Får du inget svar är det bra om du påminner oss, då har ärendet kommit på villovägar.

Att svara på en ansökan kan ta allt från några timmar till flera veckor beroende på hur många olika specialister inom Trafikverket som behöver uttala sig eller om ansökan behöver kompletteras, men vanligtvis tar det cirka 1-3 veckor.

Trafikverkets synpunkter sammanställs i ett yttrande som kommunen har att väga in i sitt bygglovsbeslut. I några fall där vi inte fått gehör för våra synpunkter, eller helt enkelt inte fått chansen att tycka till, har vi blivit tvungna att överklaga fattade beslut till Länsstyrelsen. De kan då upphäva beslutet och skicka tillbaka ärendet till kommunen för förnyad handläggning, eftersom åtgärden hamnat in konflikt med Trafikverkets intressen. Trafikverket förhoppning är att alla ärenden som berör Trafikverket ska komma på remiss i fortsättningen så att nya byggnader och andra anläggningar ska få en så bra och riktig placering som möjligt från början.