Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samhällsplanera med transportsystemet i fokus

Planeringen av bostäder och verksamheter bör gå hand i hand med planeringen av vägar, järnvägar och annan infrastruktur. Trafikverket har nu ett material som kopplar transportsystemets behov till den kommunala samhällsplaneringen.

Trafikverket tillhandahåller ett underlag för tillämpningen av 3-5 kapitlet i miljöbalken och av plan-och bygglagen (2010:900). En ny version av Transportsystemet i samhällsplaneringen (2016:148) är nu klar. Den fungerar som ett verktyg för regionala och kommunala samhällsplanerare och ersätter den förra versionen från 2013. Materialet ska stödja en långsiktigt hållbar samhällsplanering och kan användas vid bygglovsärenden, översikts- och detaljplaner.

De reviderade avsnitten handlar om regionala systemanalyser, åtgärdsvalsstudier, fysisk planering av väg, Godstransporter (TEN-T-nät, FPV) och trafikbuller. Det finns nya avsnitt om:

  • Regional planering
  • Funktionellt prioriterat vägnät
  • Råd kring trafikalstringsberäkningar och trafikutredningar
  • Trafikprognoser
  • Attefallshus

Vilken nytta har din organisation av materialet?

Det kan användas vid arbete med översiktsplaner, detaljplaner och bygglovsärenden och underlättar vid samråd av planärenden och bygglov.

Rapporten tar upp de behov och krav som behöver tillgodoses i den fysiska planeringen för att det ska vara möjligt att klara drift, underhåll och utveckling av infrastrukturen.

Det blir enklare att ta hänsyn till transportsystemets behov vid planärenden och miljöbalksärenden och den visar hur trafikplanering kan integreras i samhällsplanering så att de transportpolitiska målen nås på lokal nivå.